Днес 01.03.2023 г. ученици от 10а и 11а клас от ПГ по транспорт гр. Сливница и наблюдаващ учител инж. Младен Младенов поставиха НАЧАЛО НА УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА за уч. 2022/2023 г.,

по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”

Професионално направление:МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Професия:ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Специалност: АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Практическото обучение е в реална бизнес среда, предоставена от партньора – БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС ООД,  чиято основна дейност е в сектор ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИТЕ.

Основната цел е постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование на учениците, обучаващи се по професиите от  професионално направление код 525 “Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ и улесняване на достъпа от училището към работното място за успешна реализация на трудовия пазар. Придобитите професионални компетентности в реалните условия ще мотивират завършващите за успешно реализиране в областта на обслужването и ремонта на МПС.

Очаквани резултати:

– Спазване правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

– Качествено изпълнение на поставените задачи.

– Ефективна организация на работата.

– Хигиена и организация на работата.

– Спазване на трудовата и технологична дисциплина.

  1. Училището участва в конкурс на МОСВ и ПУДООС в рамките на Национална кампания „Чиста Околна Среда – 2021г.“ на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“. Беше одобрена сумата от 4937лв., с която се закупиха 20бр. паркови пейки и 11бр. паркови кошчета.
  2. Училището работи по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
  3. Училището работи по Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“
  1. Училището работи по ПроектBG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
  2. Училището осъществява Занимания по извънкласни дейности от Национално финансиране.
  3. Училището работи по Проект BG05M20P001-2.011-0001 “Подкрепа за успех”

Програма и график групи

С ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

През 2016 г. Професионалната гимназия по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ спечели проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ на стойност 80 000 лв. Срокът за изпълнението на дейностите по проекта беше до края на 2016 г.
Със средствата по проекта и с цел подобряване качеството на професионалната подготовка на учениците беше основно ремонтиран и модерно оборудван кабинетът по ДВГ с макети, функциониращи разрези на бензинов и на дизелов двигател с всички системи и механизми, функциониращи демонстрационни модели на двутактови и четиритактови бензинови и дизелови двигатели с вътрешно горене.
С цел подобряване подготовката на учениците по управление на МПС беше закупен нов учебен автомобил, а кабинетът по Безопасност на движението по пътищата беше оборудван с ново светлинно табло с дистанционно управление с над 260 пътни знака.
Модерният кабинет по ДВГ беше официално открит на 15.02.2017 г., като лентата прерязаха кметът на Община Сливница г-н Васко Стоилков, г-н Димитър Делчев – депутат от 43-то Народно събрание, и директорът на училището г-жа Лидия Франк. Освен щастливите ученици и прекрасният колектив на училището, на празника присъстваха г-жа Илонка Славчева – началник на отдел ИОМД в РУО на МОН – София-регион, г-жа Ани Иванова – секретар на Община Сливница, г-н Николай Стоянов – управител на „Балгериън Трак Сървис“, партниращата стопанска организация, съфинансирала реализирането на проекта, както и г-н Калин Кокошаров – председател на Училищното настоятелство, съосновател, акционер и изпълнителен директор в компанията ‘‘Yellow taxi 91119‘‘.
Реализираните дейностите по проекта и инвестициите в обогатяването и модернизирането на материалната база ще допринесат за повишаване качеството на професионалната подготовка в ПГТ „Н.Й.Вапцаров” и за укрепване на връзките между училището и бизнеса.
Училището благодари на гостите за оказаното внимание, за споделената радост и предоставените подаръци.