Училището работи по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Училището осъществява Занимания по извънкласни дейности от Национално финансиране.

Училището работи по Проект BG05M20P001-2.011-0001 “Подкрепа за успех”

Програма и график групи

С ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО
През 2016 г. Професионалната гимназия по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ спечели проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ на стойност 80 000 лв. Срокът за изпълнението на дейностите по проекта беше до края на 2016 г.
Със средствата по проекта и с цел подобряване качеството на професионалната подготовка на учениците беше основно ремонтиран и модерно оборудван кабинетът по ДВГ с макети, функциониращи разрези на бензинов и на дизелов двигател с всички системи и механизми, функциониращи демонстрационни модели на двутактови и четиритактови бензинови и дизелови двигатели с вътрешно горене.
С цел подобряване подготовката на учениците по управление на МПС беше закупен нов учебен автомобил, а кабинетът по Безопасност на движението по пътищата беше оборудван с ново светлинно табло с дистанционно управление с над 260 пътни знака.
Модерният кабинет по ДВГ беше официално открит на 15.02.2017 г., като лентата прерязаха кметът на Община Сливница г-н Васко Стоилков, г-н Димитър Делчев – депутат от 43-то Народно събрание, и директорът на училището г-жа Лидия Франк. Освен щастливите ученици и прекрасният колектив на училището, на празника присъстваха г-жа Илонка Славчева – началник на отдел ИОМД в РУО на МОН – София-регион, г-жа Ани Иванова – секретар на Община Сливница, г-н Николай Стоянов – управител на „Балгериън Трак Сървис“, партниращата стопанска организация, съфинансирала реализирането на проекта, както и г-н Калин Кокошаров – председател на Училищното настоятелство, съосновател, акционер и изпълнителен директор в компанията ‘‘Yellow taxi 91119‘‘.
Реализираните дейностите по проекта и инвестициите в обогатяването и модернизирането на материалната база ще допринесат за повишаване качеството на професионалната подготовка в ПГТ „Н.Й.Вапцаров” и за укрепване на връзките между училището и бизнеса.
Училището благодари на гостите за оказаното внимание, за споделената радост и предоставените подаръци.