Г Р А Ф И К

на дейностите по приемането на ученици в ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ – гр. Сливница, за учебната 2021/2022 г. съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г. след завършено основно образование

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г.

05. – 07. юли 2021 г.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13. юли 2021 г.

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16. юли 2021 г.

4.

Предоставяне по имейл на председателя на областната комисия по приемането на ученици в 8 клас (Диана Къндева-Христова):

списъци на записаните ученици за съответния профил или специалност от професия, както и броя на незаетите места следвсеки етап на класиране и записване.

17. юли 2021 г.

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20. юли 2021 г.

5.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22. юли 2021 г.

6.

Предоставяне по имейл на председателя на областната комисия по приемането на ученици в 8 клас (Диана Къндева-Христова):

списъци на записаните ученици за съответния профил или специалност от професия, както и броя на незаетите места след всеки етап на класиране и записване.

23. юли 2021 г.

7.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23. юли 2021 г.

8.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26. – 27. юли 2021 г.

9.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29. юли 2021 г.

10.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30. юли 2021 г.

11.

Предоставяне по имейл на председателя на областната комисия по приемането на ученици в 8 клас (Диана Къндева-Христова):

списъци на записаните ученици за съответния профил или специалност от професия, както и броя на незаетите места след всеки етап на класиране и записване.

30. юли 2021 г.

12.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02. август 2021 г.

13.

Подаване на документи за участие в класиране за попълване на незаетите места след трети етап на класиране

01. – 03. септември 20201г.

14.

Обявяване на списъците с приетите ученици след трети етап на класиране

до 07. септември 2021 г.

15.

Записване на приетите ученици

07. – 08. септември 2021 г.

16.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места.

до 09. септември 2021 г.