График на дейностите по приемането на учениците

Вид дейност

Срок

Прием в VIII клас

Прием в XI клас

Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 21 май 2022 г.

03 – 21 май 2022 г.

Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2022 г.

до 18 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2022 г.

19 – 20 юли

2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2022 г.

21 юли 2022 г.

Ниво на конфиденциалност 0 [TLP-WHITE]

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 – 15 юли 2022 г.

22 – 25 юли

2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2022 г.

26 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

21 – 22 юли 2022 г.

27 – 28 юли

2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2022 г.

29 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2022 г.

01 август

2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2022 г.

02 август 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 – 02 август 2022 г.

03 – 04 август 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август 2022 г.

05 август 2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора,

до 10 септември 2022 г.

до 10

септември 2022 г.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2022 г. вкл.