ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

Н.Й.ВАПЦАРОВ”

гр.Сливница, ул.”Кирил и Методий” №4, e-mail:pgt_slivnitsa@abv.bg

З А П О В Е Д

820

13.09.2019 г.

На основаниe чл.258, ал.1 и чл. 259, ал1, т.1 и чл. 263, ал.1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 30, ал.3 от Наредба №10, във връзка с чл.3 и §1 от Наредба №7/ 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и решение на Педагогическия съвет № 16/ 13.09.2019 г.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

I. Форми на обучение в ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров” за учебната 2019/2020 година, както следва:

1. Дневна форма на обучение в VIIIа , IX а, IX б, Xа, Xб, XIа, ХII а и XIIб класове

2. Самостоятелна форма на обучение за ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас

II. Брой на паралелките в ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров” и броя на учениците в тях за учебната 2019/2020 година, както следва:

клас/ парал.

професия/ специалност

Срок на обучение

Брой у-ци

1.

VІІІ – а

Техник по транспортна техника/ Автотранспортна техника

5 год.

16

ІХ -а

Монтьор на транспортна техника/ Автотранспортна техника

5 год.

19

ІХ – б

Техник по транспортна техника/ Автотранспортна техника

5 год.

17

X – а

Монтьор на транспортна техника/ Автотранспортна техника

5 год.

12

X – б

Техник по транспортна техника/ Автотранспортна техника

5 год.

23

5.

ХI – а

Монтьор на транспортна техника/ Автотранспортна техника

4 год.

18

6.

XII – а

Монтьор на транспортна техника/ Автотранспортна техника

4 год.

18

7.

ХII

Техник по транспортна техника/ Автотранспортна техника

4 год.

6

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички преподаватели от училището за сведение и изпълнение.

Директор:…………

Лидия Франк