Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

УЧЕБНА 2019/2020 г.

Учебен предмет

Дата, начален час

Място на провежданена изпита

Форма на

провеждане

на изпита

продължи телност

Физ. възпит. и спорт – VIII, ІХ, Х, ХІ, ХІІ

08.01.2020 14.30 ч.

фитнес

зала

практически

до 5 часа

Английски език

VIII, ІХ, Х, ХІ

09.01.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

устен

до 3 часа

до 30мин.

Чужд език по порфесията – XII

История и цивил.- VIII, ІХ, Х, ХІ

10.01.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Математика – VIII, ІХ, Х, ХІ, ХІІ

13.01.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Руски език – ІХ, Х

14.01.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

устен

до 3 часа

до 30мин.

Безоп. на движ. по пътищата – ХІ

писмен

до 3 часа

Безоп. на движ. по пътищата-ЗИП- ХІІ

Информационни тех-нологии – VIII,ІХ,Х

15.01.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет./ ИТ

писмен

практически

до 3 часа

до 150 мин.

Експлоат. на автотр. техн. – специфична ПП – ХІ, ХII

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

География и иконом. – VIII, ІХ, Х

16.01.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Автоматизация – ХІ

Информационни тех. в професията – ХІІ

к-т история

IІ ет./ ИТ

писмен

практически

до 3 часа

до 150 мин.

Философия – VIII, ІХ, Х, ХI

17.01.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Етика и право – Х

Свят и личност – ХІІ

Биология и здравно образов.– VIII, ІХ, Х

20.01.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Уч.п-ка по АТТ – ХІ, ХII

учебна работилница

практически

до 5 часа

Физика и астрономия – VIII, ІХ, Х

21.01.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Експлоат. на автотр. техн. – ЗИП – ХІ

Двигатели с вътрешно

горене – ЗИП – ХІ

Автотранспортна техника – ЗИП – ХІ

Химия и опазване на ок. среда – VIII, ІХ, Х

22.01.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Уч.п-ка по управление на МПС – ХІІ

учебен

автомобил

практически

до 5 часа

Музика – VIII, ІХ

23.01.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

практически

до 3 часа

до 150 мин.

Двигатели с вътрешно

горене – специфична ПП – Х, ХІ, ХІІ

писмен

до 3 часа

Електронни систими в АТТ – ХІІ

Изобразително изкуство – VIII, ІХ, Х

24.01.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

практически

до 3 часа

до 150 мин.

Автотранспортна техника – специфична ПП – ХІ, ХІІ

писмен

до 3 часа

Бълг.ез и литер. – VIII, ІХ, Х, ХІ, ХІІ

27.01.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Предприемачество – обща ПП – VIII, XI

28.01.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

практически

до 3 часа

до 150 мин.

Икономика – обща ПП – Х, XII

писмен

до 3 часа

Технич. чертане –отраслова ПП – VIII

29.01.2020 14.30 ч.

к-т по ТЧ

практически

до 5 часа

Материалознан. –отраслова ПП – ІХ

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Електротехника –разширена ПП – X

Електротехника и електроника –отраслова ПП – X, ХІ

Хидр. и пневмат. устройства в АТТ – ХІ

Хидр. и пневмат. устройства в ТТ – ХIІ

Технич. чертане –разшир. ПП – VIII

30.01.2020 14.30 ч.

к-т по ТЧ

практически

до 5 часа

Техн. механика отраслова ПП – ІХ, Х

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Електротехника –отраслова ПП – X

Бълг.ез.и литература – ЗИП – ХІ, ХІІ

Здравосл. и безоп. усл. на тр. – обща ПП – ІХ, Х

31.01.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Производствена п-а – специфична ПП – Х, XI, ХІІ

BT SLtd.

практически

до 5 часа

Здравосл. и безоп. усл. на тр.разшир.ПП – ІХ

03.02.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Уч.п-ка по ДВГ – спе-цифична ПП – Х, ХІ

учебна работилница

практически

до 5 часа

Уч.п-ка по диагностика – ХIІ

Материалознан. –разшир. ПП – VIII, ІХ

04.02.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Техн. механика разшир. ПП – ІХ

06.02.2020 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Уч.п-ка по общопроф. умения – отраслова ПП – Х

07.02.2020 14.30 ч.

учебна работилница

практически

до 5 часа

Уч.п-ка по общопроф. умения – разшир. ПП – VIII, IХ, Х

10.02.2020 14.30 ч.

учебна работилница

практически

до 5 часа

Резултатите от всеки изпит ще бъдат оповестявани на информационното табло на І-вия етаж на училището до два работни дни след провеждането на изпита.