Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

УЧЕБНА 2019/2020 г.

Учебен предмет

Дата, начален час

Място на провежданена изпита

Форма на

провеждане

на изпита

Продължи телност

Бълг.ез и литер. – ІХ, ХІ, ХІІ

18.06.2020 14.00 ч.

к-т ДВГ

IIІ ет.

писмен

до 3 часа

Английски език –

ІХ, ХІ

19.06.2020 14.00 ч.

к-т ДВГ

IIІ ет.

писмен

устен

до 3 часа

до 30мин.

Чужд ез. по порфесия-та – англ.ез. – XII

Математика – ІХ, ХІ, ХІІ

22.06.2020 14.00 ч.

к-т ДВГ

IIІ ет.

писмен

до 3 часа

Информационни тех-нологии – ІХ

23.06.2020 14.00 ч.

к-т ДВГ

IIІ ет./ ИТ

писмен

практически

до 3 часа

до 150 мин.

Руски език – ІХ

к-т ДВГ

IIІ ет.

писмен

устен

до 3 часа

до 30мин

Икономика – обща ПП – Х, XII

писмен

до 3 часа

Физ. възпит. и спорт –ХІ, ХІІ

фитнес

зала

практически

до 5 часа

История и цивил.- ІХ, ХІ

24.06.2020 14.00 ч.

к-т ДВГ

IIІ ет.

писмен

до 3 часа

География и иконом. – ІХ, Х

25.06.2020 14.00 ч.

к-т ДВГ

IIІ ет.

писмен

до 3 часа

Безоп. на движ. по пъ-тищата – отр. ПП – ХІ

Двигатели с вътрешно

горене – специф. ПП –ХІ, ХІІ

26.06.2020 14.00 ч.

к-т ДВГ

IIІ ет.

писмен

до 3 часа

Биология и здравно образов.– ІХ

29.06.2020 14.00 ч.

к-т ДВГ

IIІ ет.

писмен

до 3 часа

Здравосл. и безоп. усл. на тр. – обща ПП – ІХ

Хидр. и пневмат. устройства в АТТ – ХІ

Хидр. и пневмат. устройства в ТТ – ХIІ

Предприемачество – обща ПП – VIII, XI

Физика и астрономия – ІХ

30.06.2020 14.00 ч.

к-т ДВГ

IIІ ет.

Писмен

до 3 часа

Автотранспортна техника – специфична ПП – ХІ, ХІІ

Химия и опазване на ок. среда – ІХ, Х

01.07.2020 09.00 ч.

к-т ДВГ

IIІ ет.

писмен

до 3 часа

Експлоат. на автотр. техн. – специфична ПП – ХІ, ХII

Материалознан. –отраслова ПП – ІХ

02.07.2020 09.00 ч.

к-т ДВГ

IIІ ет.

писмен

до 3 часа

Автоматизация – отраслова ПП – ХІ

Техн. механика разшир. ПП – ІХ

03.07.2020 09.00 ч.

к-т ДВГ

IIІ ет.

писмен

до 3 часа

Бълг.ез.и литература – ЗИП – ХІ, ХІІ

Материалознан. –разшир. ПП – VIII, ІХ

06.07.2020 09.00 ч.

к-т ДВГ

IIІ ет.

писмен

до 3 часа

Безоп. на движ. по пъ-тищата-ЗИП- ХІ, ХІІ

Автотранспортна техника – ЗИП – ХІ

Здравосл. и безоп. усл. на тр.разшир.ПП – ІХ

07.07.2020 09.00 ч.

к-т ДВГ

IIІ ет.

писмен

до 3 часа

Уч.п-ка по ДВГ – спе-цифична ПП – ХІ

учебна работилница

практически

до 5 часа

Уч.п-ка по диагности-ка – специф. ПП – ХІI

Техн. механика отраслова ПП – ІХ

08.07.2020 09.00 ч.

к-т ДВГ

IIІ ет.

писмен

до 3 часа

Уч.п-ка по АТТ – ХІ

учебна работилница

практически

до 5 часа

Производствена п-а – специф. ПП – XI, ХІІ

09.07.2020 09.00 ч.

учебна работилница

практически

до 5 часа

Философия – ІХ, ХI

10.07.2020 09.00 ч.

к-т ДВГ

IIІ ет.

писмен

до 3 часа

Свят и личност – ХІІ

Резултатите от всеки изпит ще бъдат оповестявани на информационното табло на І-вия етаж на училището до два работни дни след провеждането на изпита.