ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ

(актуализиран към 15.09.2019 г.)

Дейност

Изпълнение

срок

отговорници

1.

Изработване, утвърждаване и актуализиране на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием и др.

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

педагогически колектив

2.

Обновяване и оборудване на класни стаи и кабинети.

Делегиран бюджет и външно финансиране

постоянен

директор, учители

3.

Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет.

Делегиран бюджет и дарения

септември
2018 г.

директор, учители по ИТ

4.

Основен ремонт на най-старата сграда на ПГТ – „училището на дедо Пуне“ и използването й като нов учебен корпус.

Общинско финансиране, НП, фондове на ЕС

септември 2020 г.

директор, счетоводител

5.

Изграждане на физкултурен салон.

Общинско финансира-не, НП, фондове на ЕС

септември 2020 г.

директор, счетоводител

6.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

Делегиран бюджет, община, НП, фондове на ЕС

постоянен

директор и колектив

7.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, национални програми, община, дарения

постоянен

директор, счетоводител и колектив

8.

Продължаване на работата по националните програми на МОН – „Без свободен час в училище“, „Оптимизация на училищната мрежа, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Развитие на педагогическите специалисти“, „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“, проект „Твоят час” и др.

Министерство на образованието

постоянен

директор, счетоводител и колектив

9.

Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви с фондация „Благотворител“, фондация „Екообщност”, читалище „Съзнание“, ЦДГ – гр. Сливница и други представители на местната общност

Смесено финансиране

постоянен

колектив и ученици

10.

Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари

Дарения

всяка учебна година

колектив и ученици

11.

Провеждане на вътрешноучилищно състезание по професията и участие в регионални и национални състезания.

Министерство на образованието, делегиран бюджет

всяка учебна година

учители по професионалн подготовка

12.

Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни и други инициативи.

Делегиран бюджет, ПМС №129 от 11.07.2000 г.

постоянен

учител по ФВС и колектив

ПРЕДСТОИ

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ

УЧЕБНА 2019/2020 г.

Дейност

Изпълнение

срок

отговорници

1.

Изработване, утвърждаване и актуализиране на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием и др.

ИЗПЪЛНЕНО И ТЕКУЩО

до 15.09. на всяка година

педагогически колектив

2.

Обновяване и оборудване на класни стаи и кабинети.

ИЗПЪЛНЕНО ЧАСТИЧНО И ТЕКУЩО

постоянен

директор, учители

3.

Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет.

ИЗПЪЛНЕНО

ЧАСТИЧНО И ТЕКУЩО

септември
2018 г.

директор, учители по ИТ

4.

Ремонт на фитнес залата и пре-тапициране на уредите за спорт.

ИЗПЪЛНЕНО

септември
2019 г.

5.

Саниране на основната училищна сграда с цел подобряване на енергийната ефективност.

ИЗПЪЛНЕНО

септември 2019 г.

директор, счетоводител

6.

Основен ремонт на най-старата сграда на ПГТ – „училището на дедо Пуне“ и използването й като нов учебен корпус.

ПРЕДСТОИ

септември 2020 г.

директор, счетоводител

7.

Изграждане на физкултурен салон.

ПРЕДСТОИ

септември 2020 г.

директор, счетоводител

8.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

ИЗПЪЛНЕНО И ТЕКУЩО

постоянен

директор и колектив

9.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

ИЗПЪЛНЕНО И ТЕКУЩО

Проект „Истината отблизо”, осъществен с подкрепата на фондация „Олга Ленгел” и посветен на Холокоста на Балканите – пътувания до Солун и Ниш;

два проекта с подкрепата на фондация „Благотворител” – „Колкото повече, толкова повече” и „Часовете, които ни дават сила”, осъществени съвместно с:

ДГ „Мики Маус“ – с. Алдомировци, ОУ „Иван Вазов“ – с. Алдомировци, СУ „Летец Христо Топракчиев“ – гр. Божурище, ДГ „Буратино“ – гр. Божурище

постоянен

директор, счетоводител и колектив

10.

Продължаване на работата по националните програми на МОН – „Без свободен час в училище“, „Оптимизация на училищната мрежа, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Развитие на педагогическите специалисти“, „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“, проект „Твоят час” и др.

ИЗПЪЛНЕНО И ТЕКУЩО

постоянен

директор, счетоводител и колектив

11.

Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви с фондация „Благотворител“, фондация „Екообщност”, читалище „Съзнание“, ЦДГ – гр. Сливница и други представители на местната общност

ИЗПЪЛНЕНО И ТЕКУЩО

постоянен

колектив и ученици

12.

Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари

ИЗПЪЛНЕНО И ТЕКУЩО

всяка учебна година

колектив и ученици

13.

Провеждане на вътрешноучилищно състезание по професията и участие в регионални и национални състезания.

ИЗПЪЛНЕНО И ТЕКУЩО

всяка учебна година

учители по професионалн подготовка

14.

Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни и други инициативи.

ИЗПЪЛНЕНО И ТЕКУЩО

постоянен

учител по ФВС и колектив

Две от 14-те дейности са изпълнени изцяло, по десет има постигнати резултати и се работи ритмично (повечето от тях са със срок постоянен), две дейности предстоят (най-сложните, с най-далечни срокове и най-крупно финансиране).