ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

В ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Сливница

I.Изпити в процеса на обучение

1.Видът на полаганите изпити от учениците в самостоятелна форма на обучение е за определяне на годишна оценка по учебен предмет.

2.Изпитите за определяне на годишна оценка се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.

4.Крайната годишна оценка по учебен предмет се формира като средноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица.

4.1.Крайната годишна оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част, с точност до единица.

4.2. Крайната годишна оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е Слаб (2), когато някоя от оценките по отделните части е Слаб (2). В тези случаи поправителният изпит се полага и в двете части.

II.Изпитни сесии

  1. Изпитите за учениците от самостоятелна форма на обучение се организират в

три сесии – една редовна и две поправителни, както следва:

Януари/ Февруари – редовна сесия

Април/Май – първа поправителна сесия

Август/ Септември – втора поправителна сесия

2. Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в редовните поправителни сесии, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището.

3. Редовните поправителни сесии за учениците от последния клас на гимназиалния етап са две и се провеждат до две седмици преди приключване на учебните занятия за XII клас и до един месец преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

4. В срок до две седмица преди началото на всяка сесия директорът на училището издава заповед за утвърждаване на график за провеждане на изпитите, както и заповеди за определяне на комисиите за провеждане на изпитите. Графикът за провеждане на изпитите се оповестява на информационното табло на първия етаж на училището от завеждащ административна служба и се публикува на сайта на училището.

III. Условия и ред за полагане на изпитите

1. Новопостъпващите ученици в самостоятелна форма на обучение подават заявление за записване в канцеларията на училището в срок до 15. септември.

2. Ученик, включен в списъка на учениците от самостоятелна форма на обучение, не подава заявление за допускане на изпити за всяка следваща изпитна сесия. Допускането до изпити става чрез доклад на класния ръководител на учениците от самостоятелна форма на обучение на база резултатите от изпитите от предходната изпитна сесия.

3. Ученик от самостоятелна форма на обучение, който не се е явявал на изпити през три последователни изпитни сесии, се изважда от списъка на учениците от самостоятелна форма на обучение.

4. Консултации за ученици от самостоятелна форма на обучение се провеждат по утвърдения от директора на училището в началото на учебната година график, както и в друго време, след съгласуване със съответния преподавател.

5. Учениците от самостоятелна форма на обучение са длъжни да се информират в канцеларията на училището или по интернет относно графика за провеждане на изпитите и графика за консултации по учебните предмети.

IV. Длъжностни лица, отговарящи за организацията и координацията на обучението на учениците от самостоятелна форма, както следва:

инж. Гергана Илиева – класен ръководител на учениците от самостоятелна форма на обучение, който води задължителната училищна документация на учениците.

Мариана Иванова Григорова – техническо лице

 
 
 
П Р А В И Л Н И К
за дейността на училището
за учебната 2022 – 2023 година

(извадка)

………………………………………………….

…………………………………………………

Раздел ІІІ

Форми на обучение

Чл. 22. (1) Училищното обучение в Професионалната гимназия по транспорт
Никола Йонков Вапцаров“ се осъществява в дневна и в самостоятелна форма на обучение.

(2) Учениците се записват в дневна форма на обучение по реда на държавния или допълнителния план-прием.

(3) За записване в самостоятелна форма на обучение или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО.

(4) Учениците, които желаят да се запишат в самостоятелна форма на обучение, следва да отговарят на изискванията за участие в държавния или допълнителния план-прием.

(5) За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът на училището издава заповед.

Чл. 23. (1) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити

за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни

причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или

родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;

3. ученици с изявени дарби;

4. лица, навършили 16 години.

(3) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по

желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(4) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план

за дневна форма на обучение.

(5) Заявлението за записване на ученика по чл.22, ал.3 може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в Правилника за дейността на училището, с изключение на учениците по ал2, т.2.

(6) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в 3 изпитни сесии ( редовна и две поправителни), както следва:

1. редовна сесия – месец януари;

2. първа поправителна сесия – месец април-май;

3. втора поправителна сесия – месец август-септември.

(7) За лицата по ал.2, т.4 се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението по чл.22, ал.3. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

(8) Редовните изпитни сесии за учениците по ал.2, т.2 се организират в края на всеки учебен срок.

(9) Учениците по ал.2, т.2, които не са положили успешно в рамките на една учебна година два и повече изпита за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа на личностно развитие.