ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

Н.Й.ВАПЦАРОВ”

гр.Сливница, ул.”Кирил и Методий” №4, e-mail:pgt_slivnitsa@abv.bg

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

УЧЕБНА 2020/2021 г.

Учебен предмет

Дата,

начален

час

Място на провеждане

на изпита

Форма на

провеждане

на изпита

продължи телност

Български език и литература – IX, Х, ХІ

06.07.2021 г. 09.00 ч.

к-т по история

ІI ет.

писмен

до 3 часа

Руски език – X

07.07.2021 г. 09.00 ч.

к-т по история

ІI ет.

писмен

устен

до 3 часа

до 30 мин.

Философия – VIII, IX

писмен

до 3 часа

История и цивили-зации – VIII, IX, Х

08.07.2021 г. 09.00 ч.

к-т по история

ІI ет.

писмен

до 3 часа

География и икономи-ка – VIII, IX, Х

09.07.2021 г. 09.00 ч.

к-т по история

ІI ет.

писмен

до 3 часа

Математика – VIII, Х, ХІ

12.07.2021 г. 09.00 ч.

к-т по история

ІI ет.

писмен

до 3 часа

Химия и опазване на околната среда – VIII

13.07.2021 г. 09.00 ч.

к-т по история

ІI ет.

писмен

до 3 часа

Резултатите от всеки изпит ще бъдат оповестени на таблото на І-вия етаж два часа след провеждане на изпита.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

Н.Й.ВАПЦАРОВ”

гр.Сливница, ул.”Кирил и Методий” №4, e-mail:pgt_slivnitsa@abv.bg

УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДНЕВНА ФОРМА

НА ОБУЧЕНИЕ

ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

УЧЕБНА 2020/2021 г.

Учебен предмет

Дата, начален час,

място на провеждане на изпита

Училищни комисии

по организиране на изпита

по оценяването

Български език и литература – IX, Х, ХІ

06.07.2021 г. 09.00 ч.

к-т по история

ІI ет.

Кр.Миленкова

М.Шуманова

М.Левиева

Л. Франк

Руски език – X

07.07.2021 г. 09.00 ч.

к-т по история

ІI ет.

инж.Л.Каменова

К. Димитрова

М. Шуманова

Д.Стоилова

Философия – VIII, IX

М. Шуманова

Кр. Миленкова

История и цивили-зации – VIII, IX, Х

08.07.2021 г. 09.00 ч.

к-т по история

ІI ет.

Д.Стоилова

инж.Л.Каменова

Кр. Миленкова Л. Франк

География и икономи-ка – VIII, IX, Х

09.07.2021 г. 09.00 ч.

к-т по история

ІI ет.

инж.К.Иванова

инж.Л.Каменова

Кр. Георгиева

Кр. Миленкова

Математика – VIII, Х, ХІ

12.07.2021 г. 09.00 ч.

к-т по история

ІI ет.

Д.Стоилова

К. Димитрова

Д. Николова

инж.Л. Каменова

Химия и опазване на околната среда – VIII

13.07.2021 г. 09.00 ч.

к-т по история

ІI ет.

Кр.Миленкова

инж.К.Иванова

Оля Зарева

Р. Димова

 

УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ