УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР:

ОЛЯ ЗАРЕВА

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

УЧЕБНА 2021/2022 г.

Учебен предмет

Дата,

начален

час

Място на провеждане

на изпита

Форма на

провеждане

на изпита

продължи телност

Математика –IX

08.07.2022 г.

09.00 ч.

к-т по Английски език I етаж

писмен

до 3 часа

Английски език – ІХ

11.07.2022 г. 09.00 ч.

к-т по Английски език I етаж

писмен

устен

до 5 часа

Руски език – IX

12.07.2022 г. 09.00 ч.

к-т по Английски език I етаж

писмен

устен

до 5 часа

Философия –IX

13.07.2022 г.

09.00 ч.

к-т по Английски език I етаж

писмен

до 3 часа

Бълг.ез.и литература –

VIII, ІХ

14.07. 2022 г. 09.00 ч.

к-т по Английски език I етаж

писмен

до 3 часа

Бълг.ез.и литература –

Х, ХІ

15.07. 2022 г. 09.00 ч.

к-т по Английски език I етаж

писмен

до 3 часа

Физика и астрономия

ІХ

Двигатели с вътрешно горене – XI

18.07. 2022 г. 09.00 ч.

к-т по Английски език I етаж

писмен

писмен

до 3 часа

Гражданско образование – XI

19.07.2022 г.

09.00 ч.

к-т по Английски език I етаж

писмен

до 3 часа

Материалознание – ИУЧ РПП

20.07.2022 г.

09.00 ч.

к-т по Английски език I етаж

писмен

до 3 часа

Учебна практика по Общопрофесионални умения ИУЧ РПП

21.07.2022 г.

09.00 ч.

Учебна работилница

практически

до 5 часа

Информ. технолог. – ІХ

22.07.2022 г. 09.00 ч.

к-т по ИТ

ІІІ ет.

писмен

практически

до 5 часа

Химия и опазване на околната среда – IХ

25.07.2022 г.

09.00 ч.

к-т по Английски език I етаж

писмен

до 3 часа

Биология и здравно образование – ІХ

26.07.2022 г. 09.00 ч.

к-т по Английски език I етаж

писмен

до 3 часа

Резултатите от всеки изпит ще бъдат оповестени на таблото на І-ви етаж на училището до три работни дни след провеждане на изпита.

УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДНЕВНА ФОРМА

НА ОБУЧЕНИЕ

ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

УЧЕБНА 2021/2022 г.

Учебен предмет

Дата, начален час, място на провеждане на изпита

Училищни комисии

по организиране на изпита

по оценяването

Учебен предмет

Дата,

начален

час

Математика –IX

08.07.2022 г.

09.00 ч.

Г. Симеонов

К. Димитрова

инж. Л. Каменова

инж. Г. Илиева

Английски език – ІХ

11.07.2022 г. 09.00 ч.

Д. Димитров

Кр. Кръстев

С. Соколова

Д. Стоилова

Руски език – IX

12.07.2022 г. 09.00 ч.

Мл. Шуманова

Кр. Миленкова

Д. Стоилова

С. Соколова

Философия –IX

13.07.2022 г.

09.00 ч.

Г.Симеонов

Мл. Шуманова

Кр. Миленкова

Д. Стоилова

Бълг.ез.и литература –

VIII, ІХ

14.07. 2022 г. 09.00 ч.

Д. Димитров

Кр. Кръстев

М. Левиева

С. Соколова

Бълг.ез.и литература –

Х, ХІ

15.07. 2022 г. 09.00 ч.

Д. Димитров

Кр. Кръстев

М. Левиева

С. Соколова

Физика и астрономия

– ІХ

Двигатели с вътрешно горене – XI

18.07. 2022 г. 09.00 ч.

Кр. Миленкова

Д. Стоилова

Катя Димитрова

инж. Л.Каменова

инж. Мл. Младенов

инж. М. Пулев

Гражданско образование – XI

19.07.2022 г.

09.00 ч.

Катя Димитрова

инж. Л.Каменова

Кр. Миленкова

Д. Стоилова

Материалознание – ИУЧ РПП

20.07.2022 г.

09.00 ч.

Кр. Миленкова

Д. Стоилова

Катя Димитрова

инж. Л.Каменова

Учебна практика по Общопрофесионални умения ИУЧ РПП

21.07.2022 г.

09.00 ч.

Д. Димитров

Кр. Кръстев

Информ. технологии – ІХ

22.07.2022 г. 09.00 ч.

Кр. Миленкова

Д. Стоилова

инж. Л.Каменова

Катя Димитрова

Химия и опазване на околната среда – IХ

25.07.2022 г.

09.00 ч.

Кр. Миленкова

Д. Стоилова

Оля Зарева

Катя Димитрова

Биология и здравно образование – ІХ

26.07.2022 г. 09.00 ч.

Кр. Миленкова

Д. Стоилова

Оля Зарева

Катя Димитрова

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР:

ОЛЯ ЗАРЕВА

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА СРОЧНА И ГОДИШНА ОЦЕНКА С УЧЕНИК ОТ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЮЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

Учебен предмет

Дата,

начален

час

Място на провеждане

на изпита

Форма на

провеждане

на изпита

продължи телност

История и цивилизация– ІХ

04.07.2022 г. 09.00 ч.

к-т по Английски език I етаж т

писмен

до 3 часа

География и икономика – ІХ

05.07.2022 г.

09.00 ч.

к-т по Английски език I етаж

писмен

до 3 часа

Физическо възпитание и спорт – ІХ

06.07.2022 г. 09.00 ч.

Физкултурен салон

практичен

до 3 часа

Резултатите от всеки изпит ще бъдат оповестени на таблото на І-ви етаж на училището до три работни дни след провеждане на изпита

УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА СРОЧНА И ГОДИШНА ОЦЕНКА С УЧЕНИК ОТ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЮЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

Учебен предмет

Дата, начален час, място на провеждане на изпита

Училищни комисии

по организиране на изпита

по оценяването

Учебен предмет

Дата,

начален

час

История и цивилизация– ІХ

04.07.2022 г. 09.00 ч.

Катя Димитрова

инж. Л.Каменова

Кр. Миленкова

Д. Стоилова

География и икономика – ІХ

05.07.2022 г.

09.00 ч.

Катя Димитрова

инж. Л.Каменова

Кр. Миленкова

Д. Стоилова

Физическо възпитание и спорт – ІХ

06.07.2022 г. 09.00 ч.

Г. Симеонов

Оля Зарева