ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ-

Н.Й.ВАПЦАРОВ”

гр.Сливница, ул.”Кирил и Методий” №4, e-mail:pgt_slivnitsa@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР:

ЛИДИЯ ФРАНК

П Р О Г Р А М А

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

В ПГ по транспорт „Н. Й. Вапцаров“, гр. Сливница

Програмата е създаден на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет с Протокол № 2 /29.10.2019 г.

В Ъ В Е Д Е Н И Е

Уязвими са онези лица и групи, които търпят ограничения по отношение на участието им в социалния живот и ползването на социални права. Уязвимите групи не успяват да получат достъп или да се възползват от възможностите, които предлагат обществото и икономиката и попадат в ситуация на риск от социално изключване.

Причините за това са различни: живот в крайна бедност или ниски доходи и материални лишения; социални и психологически фактори; недостъпна среда; здравни проблеми; липса или недостатъчни социални умения и образование; отношение към тях, основано на стереотипи и предразсъдъци; липса, ограничен достъп или неадекватни услуги…

Уязвимите групи ученици имат право на зачитане, уважение и закрила от закона. Отношението на ПГТ “Н.Й.Вапцаров“ към тях е основано на признаване на тяхната равнопоставеност и равни възможности. За нас те са важна и пълноценна част от обществото и затова работим за тяхната социална интеграция и социално включване.

В училището ни уязвимите групи ученици се приемат като хора със способности и потенциал, а не като хора единствено с проблеми и ограничения.

Националната програма за равен достъп до образование и личностно развитие цели осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование на децата и младежите като предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна личностна реализация и участие в развитието на местните общности и страната.

В контекста на националните политики, законът за предучилищното и училищно образование възлага на педагогическия съвет в училище да изготви и приеме училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи /чл. 263, ал.1,т.9/.

I. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

Изграждане на образователна среда за:

 • разгръщането на потенциала на всеки ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация;

 • по-високо качество и по-добър достъп до образование;

 • ранна превенция на обучителни затруднения;

 • включващо обучение на деца и ученици със специфични образователни потребности;

 • включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение;

II. НОРМАТИВНА ОСНОВА НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА

 • Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)

 • 2000 Европейска социална харта /ревизирана/;

 • 1992 Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и първия допълнителен протокол към нея;.

 • 1970 – Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права;

 • Закон за предучилищното и училищно образование;

 • Стандарт за приобщаващото образование.

Настоящата училищна програма има за цел да защити правата и интересите и да предостави равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи чрез ефективното прилагане на училищни политики за подобряване качеството им на живот и недопускане на дискриминация по какъвто и да е признак.

ПГТ „Н.Й.Вапцаров“ е институция, която спазва препоръките на Съвета на Европа отправени към всички организации да работят активно в областта на интегрирането на хората с увреждания и уязвими групи.

III. АНАЛИЗ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА

Учениците ни са с различна етническа принадлежност, вероизповедание, различни традиции, културни норми и образователни потребности. Това налага изграждането на един нов комплекс от умения за общуване и познания за другите, за възможните точки на различие и начините за тяхното преодоляване, за толерантност към другите. Срещата с хора с различни култури често е трудна, но с известни усилия тя би могла да бъде особено обогатяваща и ползотворна.

В училището се предприемат политики в областта на интеркултурното образование, подобряване на умението за общуване с представители на различни култури, съзнателно изграждане на толерантност. Особено важна е квалификацията на учителите, които са решаващ фактор при възпитанието на подрастващото поколение.

Насърчават се също представители на малцинствените групи да се образоват и квалифицират за учители, за да имат пряко участие в образованието на децата и учениците.

Специално внимание се обръща на семейството като част от образователния процес.

Образованието и приобщаването на деца от уязвими групи е от полза за обшеството, тъй като намалява потенциалните рискове от игнорирането или дискриминирането им.

Ключовата роля за изграждането на една по-висока култура на толерантност и приобщаване е в ранното образование, достъпно за всички, независимо от социално-икономическия им статус, интелектуалните умения и възможности.

IV. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА

 • Равен достъп и приобщаване на всеки ученик

 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация

 • Съхраняване на етнокултурното многообразие

 • Осигуряване на екипи от специалисти в зависимост от потребностите на учениците

 • Диференциране на учебното съдържание според индивидуалните потребности на учениците

 • Изградени положителни нагласи, включващи обучение в различните общности – учители, ученици и родители.

V. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1.Пълноценна социализация и равен достъп до качествено образование на ученици със специфични образователни потребности и ученици от етническите малцинства.

2.Утвърждаване на интеркултурното и подкрепящото образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.

3.Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.

VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

1.Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на учениците със специфични образователни потребности и ученици от етническите малцинства.

2.Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към образователно-възпитателния процес и участие в планираните извънкласни и извънучилищни дейности.

3.Работа с родителската общност за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси.

4.Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора с висше образование от етническите малцинства като учители.

5.Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора като доброволци за работа с ученици в риск от отпадане или отпаднали от образователната система.

6.Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните етнически групи.

7.Допълнителна работа с ученици със специфични образователни потребности и ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.

8.Подкрепа на учениците от уязвимите етнически общности за продължаване на образованието им във ВУЗ.

9. Създаване на условия за развитие на талантливите деца от уязвимите групи чрез насърчаване на техните творчески изяви.