ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ

Дейност

Изпълнение

срок

отговорници

1.

Изработване, утвърждаване и актуализиране на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием и др.

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

педагогически колектив

2.

Обновяване и оборудване на класни стаи и кабинети.

Делегиран бюджет и външно финансиране

постоянен

директор, учители

3.

Обновяване и преоборудване на кабинета по ДВГ.

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“

септември-декември
201
6 г.

директор, преподаватели по ДВГ

4.

Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет.

Делегиран бюджет и дарения

септември
2018 г.

директор, учители по ИТ

5.

Изграждане и оборудване на нов кабинет по професионална подготовка на третия етаж в основната училищна сграда.

Делегиран бюджет, НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модер-низиране на системата на професионалното образование“

септември
201
8 г.

директор, учители по професионална подготовка

6.

Ремонт на фитнес залата и пре-тапициране на уредите за спорт.

Делегиран бюджет

септември
2019 г.

7.

Смяна на вътрешната дограма и частично обновяване на фоайетата и коридорите (втори и трети етаж).

Делегиран бюджет

септември
2016 г.

директор и колектив

8.

Ремонт на външна спортна площадка.

Външно финансиране

2016 – 2017 г.

директор

9.

Саниране на основната училищна сграда с цел подобряване на енергийната ефективност.

Общинско финансиране, НП, фондове на ЕС

септември 2019 г.

директор, счетоводител

10.

Основен ремонт на най-старата сграда на ПГТ – „училището на дедо Пуне“ и използването й като нов учебен корпус.

Общинско финансиране, НП, фондове на ЕС

септември 2020 г.

директор, счетоводител

11.

Изграждане на физкултурен салон.

Общинско финансира-не, НП, фондове на ЕС

септември 2020 г.

директор, счетоводител

12.

Затревяване на футболния терен и изграждане на напоителна система

Общинско финансира-не, ФК „Сливнишки герой“

септември 2018 г.

директор,

13.

Закупуване на нов учебен автомобил.

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професи-оналното образование“

ноември 2016 г.

директор

14.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

Делегиран бюджет, община, НП, фондове на ЕС

постоянен

директор и колектив

15.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, национални програми, община, дарения

постоянен

директор, счетоводител и колектив

16.

Продължаване на работата по националните програми на МОН – „Без свободен час в училище“, „Оптимизация на училищната мрежа, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Развитие на педагогическите специалисти“, „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“, проект „Твоят час” и др.

Министерство на образованието

постоянен

директор, счетоводител и колектив

17.

Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви с фондация „Благотворител“, фондация „Екообщност”, читалище „Съзнание“, ЦДГ – гр. Сливница и други представители на местната общност

Смесено финансиране

постоянен

колектив и ученици

18.

Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари

Дарения

всяка учебна година

колектив и ученици

19.

Провеждане на вътрешноучилищно състезание по професията и участие в регионални и национални състезания.

Министерство на образованието, делегиран бюджет

всяка учебна година

учители по професионалн подготовка

20.

Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни и други инициативи.

Делегиран бюджет, ПМС №129 от 11.07.2000 г.

постоянен

учител по ФВС и колектив

Настоящата Стратегия с План за действие с финансиране е приета на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 16 от 14.09.2016 г., и е утвърден от директора на училището, съгласно Заповед № 19 от 16.09.2016 г.

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ

УЧЕБНА 2016/2017 г.

Дейност

Изпълнение

срок

отговорници

1.

Изработване, утвърждаване и актуализиране на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием и др.

ИЗПЪЛНЕНО И ТЕКУЩО

до 15.09. на всяка година

педагогически колектив

2.

Обновяване и оборудване на класни стаи и кабинети.

ИЗПЪЛНЕНО ЧАСТИЧНО И ТЕКУЩО

постоянен

директор, учители

3.

Обновяване и преоборудване на кабинета по ДВГ.

ИЗПЪЛНЕНО

септември-декември
201
6 г.

директор, преподаватели по ДВГ

4.

Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет.

ИЗПЪЛНЕНО

ЧАСТИЧНО И ТЕКУЩО

септември
2018 г.

директор, учители по ИТ

5.

Изграждане и оборудване на нов кабинет по професионална подготовка на третия етаж в основната училищна сграда.

ПРЕДСТОИ

септември
201
8 г.

директор, учители по професионална подготовка

6.

Ремонт на фитнес залата и пре-тапициране на уредите за спорт.

ПРЕДСТОИ

септември
2019 г.

7.

Смяна на вътрешната дограма и частично обновяване на фоайетата и коридорите (втори и трети етаж).

ИЗПЪЛНЕНО

септември
2016 г.

директор и колектив

8.

Ремонт на външна спортна площадка.

ИЗПЪЛНЯВА СЕ КЪМ МОМЕНТА – СЕПТЕМВРИ 2017 г.

2016 – 2017 г.

директор

9.

Саниране на основната училищна сграда с цел подобряване на енергийната ефективност.

ПРЕДСТОИ

септември 2019 г.

директор, счетоводител

10.

Основен ремонт на най-старата сграда на ПГТ – „училището на дедо Пуне“ и използването й като нов учебен корпус.

ПРЕДСТОИ

септември 2020 г.

директор, счетоводител

11.

Изграждане на физкултурен салон.

ПРЕДСТОИ

септември 2020 г.

директор, счетоводител

12.

Затревяване на футболния терен и изграждане на напоителна система

ПРЕДСТОИ

септември 2018 г.

директор,

13.

Закупуване на нов учебен автомобил.

ИЗПЪЛНЕНО

ноември 2016 г.

директор

14.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

ИЗПЪЛНЕНО И ТЕКУЩО

постоянен

директор и колектив

15.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

ИЗПЪЛНЕНО И ТЕКУЩО

Проект „Истината отблизо”, осъществен с подкрепата на фондация „Олга Ленгел” и посветен на Холокоста на Балканите – пътувания до Солун и Ниш;

два проекта с подкрепата на фондация „Благотворител” – „Колкото повече, толкова повече” и „Часовете, които ни дават сила”, осъществени съвместно с:

ДГ „Мики Маус“ – с. Алдомировци, ОУ „Иван Вазов“ – с. Алдомировци, СУ „Летец Христо Топракчиев“ – гр. Божурище, ДГ „Буратино“ – гр. Божурище

постоянен

директор, счетоводител и колектив

16.

Продължаване на работата по националните програми на МОН – „Без свободен час в училище“, „Оптимизация на училищната мрежа, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Развитие на педагогическите специалисти“, „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“, проект „Твоят час” и др.

ИЗПЪЛНЕНО И ТЕКУЩО

постоянен

директор, счетоводител и колектив

17.

Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви с фондация „Благотворител“, фондация „Екообщност”, читалище „Съзнание“, ЦДГ – гр. Сливница и други представители на местната общност

ИЗПЪЛНЕНО И ТЕКУЩО

постоянен

колектив и ученици

18.

Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари

ИЗПЪЛНЕНО И ТЕКУЩО

всяка учебна година

колектив и ученици

19.

Провеждане на вътрешноучилищно състезание по професията и участие в регионални и национални състезания.

ИЗПЪЛНЕНО И ТЕКУЩО

ДОСТОЙНО ДОМАКИНСТВО И ПЪРВО МЯСТО НА РЕГИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС” – 2017 г.

И ТЕКУЩО

всяка учебна година

учители по професионалн подготовка

20.

Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни и други инициативи.

ИЗПЪЛНЕНО И ТЕКУЩО

постоянен

учител по ФВС и колектив

Три от 20-те дейности са изпълнени изцяло, една се изпълнява в момента, по десет има постигнати резултати и се работи ритмично (повечето от тях са със срок постоянен), шест дейности предстоят (най-сложните, с най-далечни срокове и най-крупно финансиране).