С Т Р А Т Е Г И Я

ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

Никола Йонков Вапцаров“

гр. Сливница

За периода от 2016/2017 учебна година до 2019/2020 учебна година

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПГТ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Сливница

Кратки исторически данни:

През 1959г. в гр.Сливница в сградата на първата сливнишка прогимназия /училището на дедо Пуне/ е открита Професионална учебна школа за обучение на професионални шофьори кат.”С”, която подготвя кадри за армията. Школата просъществува няколко години /до 1964 или 1966г./. Директор на школата е Лило Шуманов, а заместник-директор – Евгени Вълчев.

На 17 юли 1969 г. е открито Средно професионално-техническо училище по автотранспорт в гр.Сливница. Първият директор на училището е Асен Рангелов, а зам.директор – Петър Гергов. Първоначално в училището са приети 143 курсисти. Съществувал е тригодишен и двугодишен курс на обучение, а в две паралелки с десетмесечен курс на обучение са се подготвяли само професионални шофьори. През учебната 1972-1973 г. за патрон на училището е избран поетът-антифашист Никола Йонков Вапцаров.

Популярността на училището бързо расте, броят на паралелките се увеличава /достигат до 15-18/, а броят на обучаваните ученици достига до 500-600. За 47-годишната си история училището е обучило около 8 000 възпитаници. Във всички автотранспортни и авторемонтни фирми в района работят предимно наши кадри. С професията, по която се подготвяме, се задоволява необходимостта от кадри в сферата на транспорта и всички сродни сектори на стопанството в целия западен район на Софийска област. Възпитаници на нашата гимназия пътуват по пътищата на България и цяла Европа.

Много доброто познаване на устройството на автомобила, Закона и Правилника за движение по пътищата прави учениците от нашата гимназия предпочитани в пътната полиция.

Учениците от нашата гимназия са добри не само в усвояването на автотранспортната техника. Много от тях продължават образованието си във висши учебни заведения / Технически университет, Университет за национално и световно стопанство, Висшата полицейска школа в Симеоново, Националната спортна академия и др. /

Професионалната гимназия по транспорт ”Н.Й.Вапцаров” – гр.Сливница, извършва прием на ученици по документи след завършено основно образование по професиите “Монтьор на транспортна техника” и “Техник на транспортна техника”, специалност “Автотранспортна техника”. В цялата западна част на Софийска област само в нашата гимназия се подготвят кадри в сферата на транспорта.

В Професионалната гимназия по транспорт ”Н.Й.Вапцаров” се обучават ученици от три съседни общини – Драгоман, Костинброд и Божурище, както и ученици от западните квартали на София – “Надежда”, „Връбница”, “Обеля”, “Люлин” и др. ПГТ е предпочитаното учебно заведение за учениците от съседните села – Алдомировци, Бърложница, Извор и др.

 

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2016/2017

139

7

2015/2016

136

6

2014/2015

128

6

2013/2014

122

5

2012/2013

143

6

 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

В ПГ по транспорт “Н.Й.Вапцаров” – гр.Сливница, работят 16 преподаватели. Педагогическият колектив е добре балансиран по полов признак /шест от преподавателите са мъже и десет – жени/ и типичната за страната ни феминизация на учителската професия не е характерна за нашето училище. Наблюдава се обаче постепенно застаряване на педагогическия колектив. Средната възраст е висока – около 46 години. Учителската професия отдавна е загубила своята привлекателност и рядко към нея се насочват млади и добре подготвени специалисти. За радост в последните две учебни години в ПГТ се наблюдава тенденция към привличане на млади преподаватели (под 30 години) – тенденция, за запазването на която трябва да се положат всички възможни усилия.

Почти всички преподаватели са с необходимия образователен ценз и квалификация.

По общообразователна подготовка преподават 9 учители: 5 с образователно-квалификационна степен „магистър“, 3 с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и 1 – с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“. Един преподавател е с втора ПКС.

По професионална подготовка преподават 7 учители. Трима са инженери и преподават по предмети от професионално-теоретичната подготовка.

По учебна и производствена практика и по управление на МПС преподават четирима учители с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“.

Специфична трудност, която трябва да преодоляваме при кадровото осигуряване на училището, е необходимостта да подбираме преподаватели с две специалности, тъй като при малкия брой паралелки трудно се формират нормите за задължителна преподавателска работа.

В училището няма незаети преподавателски щатове.

 

Учебна година

Непедагогически персонал

Педагогически персонал

Образователно квалификационна степен на педагог. персонал

ПКС и научна степен

2016/2017

5

16

висше образование – 11; професионален бакалавър – 5;

средно специално образование – 1

2 ПКС – 1

2015/2016

5

16

висше образование – 11; професионален бакалавър – 5;

средно специално образование – 1

2 ПКС – 1

2014/2015

5

16

висше образование – 10; професионален бакалавър – 5;

средно специално образование – 1

2 ПКС – 1

2013/2014

6

15

висше образование – 10; професионален бакалавър – 4;

средно специално образование – 1

2 ПКС – 2

2012/2013

6

16

висше образование – 9; професионален бакалавър – 6;

средно специално образование – 1

2 ПКС – 2

 

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

1. Ученици, прием

– реализиране на много добър прием през последните години;

поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години, което осигурява и финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет;

-увеличаване броя на учениците с повече от 50%;

-висока пълняемост на паралелките;

– привличане на ученици не само от общината, но и от съседни общини и София-град;

– съществува добра координация между семейството, класните ръководители и ръководството на училището при работа със застрашените от отпадане ученици, учениците с проблемно поведение или с противообществени прояви;

– провеждане на индивидуални консултации с Дирекция ”Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето” на ученици, подлежащи на санкциониране;

– класните ръководители и ръководството на училището редовно уведомяват родителите на учениците чрез консултации в училище, разговори по телефона, посещения по домовете или чрез писма за всички прояви на техните деца и за цялостното им развитие;

– своевременно разглеждане на всеки случай на отклонено поведение и търсене на контакти и съдействие от детска педагогическа стая. Като резултат – ученици, постъпили в девети клас с регистрирани противообществени прояви коригират поведението си;

– наличие на педагогически съветник в училището.

2. Персонал

висока квалификация на педагогическия

състав и добра мотивираност за работа;

учителите използват всяка възможност

за повишаване на професионалната си си квалификация чрез включване в

различни курсове и семинари;

формирано е методическо обединение на

класните ръководители, които обменят

опит и идеи при работата си с учениците.

– формирани са методически

обединения на преподавателите

по общообразователни дисциплини

и по професионална подготовка;

стремежът е чрез екипната работа

да се споделят идеи и опит;

– акцент върху междупредметните

връзки с оглед по-доброто практическо

приложение на получените знания;

педагогическият колектив работи за

обезпечаване на доброто развитие на

своите ученици, като се стреми да създава

позитивен психоклимат в училище.

3. Образователно-възпитателен процес

– учениците се обучават по доказали

своята ефективност училищни учебни

планове, отговарящи на интересите на

учениците и възможностите на училището;

положителни резултати от всички

видове изпити /с известни

изключения за поправителните изпити

през юлската изпитна сесия/;

среден годишен успех за училището:

добър; запазва се като постоянна величина;

тенденция към намаляване на

отсъствията /извинени и неизвинени/

средно на ученик;

– успешно участие на ученици и завоювани награди в регионални и национални състезания по професията; външно оценяване, ДЗИ, спортни състезания.

– съвместна работа по проекти на учители и ученици;

реализация след завършено средно

образование;

около 20%, т.е. почти всички ученици, които желаят да продължат образованието си

във ВУЗ, успяват;

-Бърза и успешна реализация на пазара

на труда /по информация от БТ –

гр.Сливница, към 2015 г. по-малко от

3% от регистрираните безработни са наши

бивши възпитаници/.

4.Учебно-техническа и материална база.

осигуреност със задължителна документация;

– наличие на информационни програмни продукти;

– в процес е изграждането на електронен дневник;

– поддържа се интернет страница на училището http://pgt-slivnitsa.bg/

– основната сграда е солидна, масивна, с просторни и светли фоайета, и през последните 4 години се обновява непрекъснато;

– компютърен кабинет и фитнес-зала;

– училището разполага с добре изградена открита спортна база; в просторния двор на училището от 21 000 кв. м е изградено футболно игрище, площадки за волейбол, баскетбол и хандбал, както и лекоатлетическа писта;

– привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети;

– в много добро състояние са кабинетите по БДП и ДВГ;

– наличие на богат книжен фонд.

5. Финансиране

– редовно финансиране от страна на МОН;

– добра пълняемост на паралелките, което гарантира финансово обезпечаване и натрупване на икономии;

– рационално и икономично изразходване на бюджетните средства и много добра финансова дисциплина в условията на делегиран бюджет;

– реализиране на собствени приходи от отдаване под наем;

– възможност за реализиране на приходи за училището от обучение на външни лица по управление на МПС;

– възможност за разкриване на ЦПО към НАПОО;

– проявявано разбиране и готовност за финансова помощ от страна на дарители /при изграждането на фитнес-залата – Симеон Горянов и Транслог, ремонт на фитнес-залата – Филип Александров, ремонт на компютърния кабинет – собственика на ФК «Сливнишки герой», осигуряване на учебен автомобил – Транслог, осигуряване на средства за адвокатски разходи – Транслог и др.;

– натрупан опит в разработване на проекти и участие в програми за финансиране.

6. Родители и външна среда

– активна работа с родителите от страна на класните ръководители и училищното ръководство;

– добро взаимодействие с работодатели, бизнесмени и институциите, базирано на подобряващия се имидж на училището;

– наличие на лоби на ПГТ в местния парламент;

– наличие на работещо училищно настоятелство;

– ползотворни контакти с НПО –

фондация „Благотворител“, фондация „Екообщност“, Сдружение с нестопанска цел „Диабет“ – гр. Сливница, Инициатива „Бъдители“, Сдружение „Българска история“

1. Ученици, прием

понижаване на нивото на подготовка на новоприетите ученици;

недостатъчен брой класни стаи;

недостатъчно добре оборудвани специализирани кабинети;

липса на съвременна спортна база;

незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация;

– ограничен е изборът на учениците поради наличие само на една специалност, по която се извършва обучението;

– съществуват сериозни пропуски в овладяването на учебното съдържание от предходната образователна степен;

– липса на навици за учебен труд и пълноценно присъствие в учебните часове;

– учениците нямат навика да използват консултацията като средство за по-добро усвояване на знанията;
– наличие на голям брой пътуващи ученици;

– недостатъчна заинтересованост от страна на семейството при решаване на проблеми, свързани с отсъствията или поведението на учениците.

2. Персонал

отдалечеността на училището от дру-

ги сродни училища затруднява обмяната

на опит с колеги, а малката

численост на персонала не дава

възможност за формиране на методически

обединения по отделните културно-

образователни области;

недостатъчно застъпени нови интерак-

тивни методи в обучението;

застаряващ педагогически състав –

средна възраст – 46 г.;

дефицит на време за прилагане на

индивидуален и диференциран

подход, съобразен с

психо-физиологичните особености

на всеки ученик.

3. Образователно-възпитателен процес

– учебният план ощетява учениците в подготовката им по общообразователните учебни предмети, а часовете, определени като ЗИП по учебен план, са само 4 по професията «Монтьор на транспортна техика» и 3 по професията «Техник по транспортна техника», поради което е трудно да бъде компенсирана разликата в сравнение с учебния план на СУ;

– недостатъчна ангажираност и съдействие от страна на някои родители за намаляване броя на безпричинните отсъствия;

– нужда от по-активно включване на всички учители и по-голяма инициативност в работата за личностното развитие на учениците.

4.Учебно-техническа и материална база.

– необходими са частични вътрешни и външни ремонти, както и допълнително естетизиране на училищната среда;

– не са достатъчни наличните учебно-технически средства и дидактически материали;

– необходимост от основен ремонт на учебния корпус и работилниците по учебна практика, както и тяхното обогатяване;

– недостатъчна закрита спортна база;

– липса на училищна библиотека.

5. Финансиране

– поради малкия брой паралелки първостепенният разпоредител с бюджетни кредити до този момент отказва да осигури средства за капиталови разходи, което спира изпълнението на неотложни ремонтни дейности, свързани с енергийна ефективност и естетизиране на училищната среда

6. Родители и външна среда

благоприятната семейна среда е съществен фактор за реализиране на качествен учебно-възпитателен процес, а такава липсва при част от учениците;

– липса на инициативност от страна на родителите за участие във вътрешноучилищния живот;

– недостатъчна заинтересованост и неосъществяване на навременна обратна връзка от страна на родителите.

ВЪЗМОЖНОСТИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

предоставяне на качествено образование;

включване на учителите в различни форми на квалификация;

засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците;

разширяване на сградния фонд – чрез построяване на физкултурен салон и допълнителни класни стаи, както и обновяване на наличната материална база – кабинети по професионална подготовка;

оптимизиране дейността на Училищното настоятелство;

– конституиране на Обществен съвет;

– изграждане на етична комисия;

– засилване на ролята на родителите в съвместната работа;

подкрепа за повишаване ефективността на ученическото самоуправление;

провеждане на индивидуални консултации с педагогическия съветник на ученици и родители;

утвърждаване на традиции и символи на училището;

– изработване на нови училищни документи в съответствие със ЗПУО и ДОС;

– възможност за откриване на обучение по нова професия;

– развитие на вече утвърдените добри практики за работа по проекти;

– сътрудничество с партньори в професионалната област и възможности за реализация след завършване на средно образование;

– преминаване на ПГТ от държавно финансиране (МОН) към общинско (община Сливница) и по-добри възможности за използване на европейските фондове за финансиране;

– по-добра реклама на училището;

– обогатяване на училищната уеб-страница;

– въвеждане на уеб-платформа moodle;

– обмяна на опит със сродни училища.

недостиг на финансиране;

намаляване на броя на учениците поради демографските тенденции;

намаляване на мотивацията за учене у учениците;

недостатъчно познаване на нормативната уредба от страна на част от педагогическия персонал;

– липса на достатъчно регламентирано учебно време за работа по превенция на наркоманиите, тютюнопушенето, алкохола, сексуалното здраве и много други теми, обезпечаващи социалното съзряване и развитие на младите хора;

– прекалено много административни задължения, които отнемат голяма част от времето на учителя;

– съществуващи сериозни пропуски в овладяването на учебното съдържание от предходната образователна степен;

– липса на навици за учебен труд и пълноценно присъствие в учебните часове;

– учениците нямат навика да използват консултацията като средство за по-добро усвояване на знанията;
– наличие на голям брой пътуващи ученици;

– недостатъчна заинтересованост от страна на семейството при решаване на проблеми, свързани с отсъствията или поведението на учениците.

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ПГТ “НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” – ГР. СЛИВНИЦА, ДО 2020 ГОДИНА

МИСИЯ

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Утвърждаване на образователните дейности като процес на всестранно и последователно навлизане на учениците в обективния свят на обществото или в отделна негова част.

3. Организиране на училищната общност като отворена система, т.е. като елемент от съществуващите социокултурни и икономически условия и наличието на обратна връзка между тях.

4. Въвеждане в управлението на училището и образователните дейности на набор от съвременни педагогически технологии /от обучение до стратегическо планиране и управление/.

5. Формиране на умение за придобиване на информация и осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност.

6. Придобиване на солидни знания при изучаване на съвременните информационни и комуникационни технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

7. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.

8. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

9. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

10. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

11. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

12. Улесняване на трансформацията на училищната култура и организационното развитие на ПГТ по пътя на утвърждаването му като самообучаваща се организация, построена на основата на знания и информация.

13. Хуманизация на отношенията в ПГТ.

14. Формиране и развитие на основни училищни и човешки ценности като уважение към правата и свободите на всеки ученик, учител, родител и всеки друг участник в образователните взаимодействия, недопускане на дискриминация на никакво основание.

15. Ангажиране на училищната общност на ПГТ със създаването на адекватни условия за опознаване и разбирателство между различните етнически и верски групи, като се полагат усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията по етнически и верски признак.

ВИЗИЯ

1. ПГТ „Никола Й. Вапцаров” – гр. Сливница, ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като професионална гимназия с два етапа на гимназиалната образователна степен:

– първи гимназиален етап: 8. – 10. клас;

– втори гимназиален етап: 11. – 12. клас, съгласно новата образователна структура.

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

4. Според възможностите на училището ще прилагаме различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще се стараем да осъществяваме допълнителна грижа за деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

8. Като инструмент за превенция на отпадане от училище ще продължим да осигуряваме специализирана помощ при подготовката с цел развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

9. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот и развитие на емоционалната интелигентност на учениците, като запазим ефективното партньорство с фондация „Благотворител“, фондация „Екообщност“, Сдружение с нестопанска цел „Диабет“ – гр. Сливница, и др.

10. Ще продължим да обогатяваме нашия книжен фонд.

11. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие и мултикултурна толерантност, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на гр. Сливница, региона и родината ни.

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

– Високо развитие на: родноезиковата подготовка, професионалната подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

– Формиращо оценяване и самооценяване.

– Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

– Висок професионализъм на педагогическия екип.

Стимулиране и мотивиране на учениците да мислят и да изразяват свободно своето мнение, да работят с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си, за училището и за обществото.

Зачитане на правата, задълженията и отговорностите на родителите, установяване на социален диалог “семейство-училище”.

– Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

– Рационализиране на стратегията за превенция и противодействие на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

– Ефективна управленска дейност.

Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

Задоволяване на потребностите от съвременно, модерно училище и училищна среда, отговарящи на критериите на Европейския съюз, чрез осигуряване на условия за безплатно основно и средно образование на учениците.

– Внедряване и постоянно обогатяване на разработената система за управление на качеството на професионалното образование в рамките на училището

Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

– Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

– Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

– Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

Определяне на приоритетните сфери на дейност и направленията, оптимално съответстващи на личностните потребности и възможности на учениците и възможностите на пазара на труда в региона.

– Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

Запазване и развитие здравето на учениците.

– Разработване на училищна стратегия за реализиране на държавната политика по отношение на физическата култура и спорта.

– Осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд на територията на училището.

– Генериране на идеи за нови или за подобрени работни практики и услуги в сферата на ученическото творчество и свободното време на учениците.

– Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

– Разширяване на автономността на субектите в училище.

Хуманизация на процеса на образование.

– Иновативност и творчество.

– Толерантност и позитивна етика.

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

– Чрез средства от бюджета на училището.

– Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците.

– Чрез кандидатстване по проекти.

– Чрез дарения.

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА ПГТ “Никола Й. Вапцаров” – гр. Сливница

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

– Високо развитие на: родноезиковата подготовка, професионалната подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

Задоволяване на потребностите от съвременно, модерно училище и училищна среда, отговарящи на критериите на Европейския съюз, чрез осигуряване на условия за безплатно основно и средно образование на учениците.

– Внедряване и постоянно обогатяване на разработената система за управление на качеството на професионалното образование в рамките на училището.

– Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие.

Определяне на приоритетните сфери на дейност и направленията, оптимално съответстващи на личностните потребности и възможности на учениците и възможностите на пазара на труда в региона.

– Формиращо оценяване и самооценяване.

– Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители, родители и представители на работодателите.

– Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС.

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:

– повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

– провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи висока квалификация и владеещи чужди езици, ако това се изисква по учебен план на съответния предмет, притежаващи опит за реализирането на проекти;

– приоритетно привличане на учители – бивши възпитаници на училището.

2. Провеждане на тематични ПС с цел повишаване на вътрешноучилищната квалификация.

3. Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други сродни училища с цел обмен на добри педагогически практики.

4. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия.

5. Използване на интерактивни методи на обучение и на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети. Въвеждане и активно ползване на уеб-базираната платформа moodle.

6. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети, регионални и национални състезания по професията.

7. Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена рекламна кампания.

8. Съвместна работа по проекти.

9. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.

10. Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни планове и разработване на нови /в разделите за разширена и допълнителна подготовка/, отговарящи на търсенето от учениците и на ресурсите, с които разполага училищната общност.

11. Включване в извънкласни форми на обучение с цел подобряване качеството на професионалната подготовка.

12. Максимално обхващане на учениците, подлежащи на задължително обучение, и задържането им в училище.

13. Оптимизиране на процедурите за взаимодействие между училището, Дирекция “Социално подпомагане – Отдел «Закрила на детето» и семейството с цел намаляване броя на отпадащите ученици и преминаващите в самостоятелна форма на обучение.

14. Осигуряване на качествено обучение и възпитание.

15. Непрекъснато повишаване на качеството на образователните дейности и управлението на училището.

16. Разработване и внедряване на научно обоснована вътрешноучилищна система за управление на качеството на образователните дейности и управлението, която да отчита както традициите в ПГТ, така и световния опит и да разкрива пред всички субекти на управление /ръководители, учители, ученици/ възможности за по-висока ефективност на собствената им дейност.

17.Осигуряване на предпоставки управлението на качеството в ПГТ да получи ранг на ежедневна дейност, залегнала в длъжностните характеристики на педагогическата общност.

18. Ежегодно определяне на степента на постигнатото качество при завършване на образователен етап.

19. Пренасяне на акцента от оценка на крайните резултати към управление на качеството на цялостния процес, осъществяван в училището в четири етапа:планиране – изпълнение – проверка – въздействие /представен чрез цикъла на Деминг с абревиатурата PDCA, т.е. PlanDoCheckAction/.

20. Разработване и актуализация на документация за системата на качеството /програми, планове, длъжностни характеристики, правила, ограничения, забрани/.

– Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

– Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници.

– Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители родители и представители на работодателите.

Стимулиране и мотивиране на учениците да мислят и да изразяват свободно своето мнение, да работят с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си, за училището и за обществото.

– Генериране на идеи за нови или за подобрени работни практики и услуги в сферата на ученическото творчество и свободното време на учениците.

– Зачитане на правата, задълженията и отговорностите на родителите, установяване на социален диалог “семейство-училище”.

– Рационализиране на стратегията за превенция и противодействие на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

1. Развиване на ученическото самоуправление в училище.

2. Продължаване на утвърдените добри практики за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите.

3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители.

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт.

5. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

6. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители.

8. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

9. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и противодействие срещу наркоманията, сектите, трафика на хора.

10. Оказване на съдействие в цялостната учебно-възпитателна работа за придобиване на интелектуални умения, социална култура и гражданска компетентност, необходими за активен живот в динамично променящите се обществени отношения.

11. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците за съзнателно и активно участие в управлението на училището и образователните дейности.

12. Осъществяване на целенасочена работа за формиране у учениците на гражданско съзнание и адекватно социално поведение.

13. Създаване на подходящи условия и предпоставки за прилагане и развитие на различните форми на ученическо самоуправление и самоконтрол чрез класните ученически съвети и училищния ученически съвет.

14. Поощряване на творческата реализация на учениците и работа с талантливи ученици в условията на класната стая /организиране на постоянна експозиция на ученически рисунки, поместване на ученическо творчество в училищния вестник, организиране на занимания по танци – народни, брейк и др./

15. Осигуряване на финансови средства за участниците в провежданите конкурси.

16. Осигуряване на среда, благоприятствуваща развитието на творческите способности на учениците.

17. Организация на училищна клубна дейност за развитие на знанията от областта на техниката и разширяване кръгозора на учениците.

18. Създаване възможности за публично представяне на творческите постижения на учениците.

19. Материално и морално стимулиране на педагозите с високи постижения в работата с надарени ученици.

20. Предоставяне на информация за националните ученически конкурси с цел издирване и стимулиране на творческите заложби на учениците.

21. Активно включване при формиране на училищното настоятелство и Обществения съвет с оглед по-ефективно реализиране на Стратегията за развитие на училището и подобряване на материално-техническата база.

22. Мотивиране на родителската общност да печели доверието на външни институции и юридически лица и на тази основа да гради и поддържа взаимноизгодни връзки със социалната среда, способна да подкрепя материално и финансово училището.

23. Стимулиране на родителската общност да помага за осигуряване на единомислие по спорни въпроси между училището и външните институции и юридически лица, за елиминиране на разногласия и предотвратяване на конфликти, за намиране, оценяване и предлагане на алтернативи за решаване на възникнали проблеми.

24. Реализиране в училището на дейности, свързани с превенцията на противообществените прояви.

25. Предприемане на мерки с ресурса и потенциала на училището за решаване на проблеми на живеещи в неблагоприятна среда ученици, застрашени от отпадане, както и ученици с проблеми в общуването.

26. Подготовка на обучители от връстници за реализиране на превантивни дейности.

27. Търсене на възможности за включване на учениците в определени дейности с превантивен характер, обучение на връстници от връстници.

28. Подкрепа и консултиране на ученици и родители с проблеми; насочване на учениците или семействата към служби, предлагащи психологично консултиране и помощ.

29. Включване на родителите в подпомагане дейността на училището по противодействието на противообществените прояви и вредни влияния върху учениците.

30. Провеждане на работни срещи със социални работници за получаване на конкретни методически указания за работа с ученици, живеещи в неблагоприятна семейна среда.

31. Реализиране на училищни програми, проекти и други форми за привличане на обществеността в дейностите по превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и за защита правата на децата.

Запазване и укрепване здравето на учениците.

– Разработване на училищна стратегия за реализиране на държавната политика по отношение на физическата култура и спорта.

– Осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд на територията на училището.

1. Оптимизация на учебния процес с цел преодоляване на факторите с отрицателно въздействие върху здравето на учениците.

2. Разработване и реализация на целева училищна програма за формиране на здравословни навици и отрицателно отношение към вредните привички.

3. Профилактика на никотиновата, алкохолната и наркотичната зависимост, разработване на специализирана стратегия за превенция на наркоманиите сред учениците.

4. Разработване на училищна програма за реализиране на Националната стратегия за ограничаване на тютюнопушенето на населението, разработване на модул за предотвратяване на тютюнопушенето на учениците от училището.

5. Провеждане на здравна просвета и обучение на ученици и родители по профилактика на туберкулозата, сърдечно-съдовите заболявания и популяризиране на принципите на здравословния начин на живот.

6. Разработване на училищна програма за сексуална култура на учениците и профилактика на полово предаваните заболявания и СПИН.

7. Оптимално използване възможностите на часа на класа за участие на учениците в процесите на формиране на здравна култура и природосъобразен начин на живот.

8. Подобряване качеството на учебните часове по физическо възпитание и спорт и организирането на извънучилищната и извънкласна спортна дейност /Закон за физическото възпитание и спорта /.

9. Осигуряване на свободен достъп до училищните спортни обекти и съоръжения.

10. Популяризиране и участие в общинските, областните и националните форми за масовизиране на физическата култура и туристическата дейност.

11. Ежегодно актуализиране на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд, който да бъде задължителен за всички ученици, учители и непедагогически персонал.

– Ефективна управленска дейност.

1. Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:

– включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез учaстието им в дирекционни съвети, методически съвети и комисии.

2. Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.

Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

1. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.

2. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс.

3. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите.

4. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.

Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

Изграждане на работещо и ефективно Училищно настоятелство чрез привличане в него на бивши ученици, родители и общественици.

Материална база и допълнително финансиране.

1. Работа по привличане на спонсори.

2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

3. Разширяване на сградния фонд и построяване на необходимите нови сгради.

4. Естетизация на училищния двор.

5. Основни ремонти на ВиК и ел. инсталации.

6. Актуализиране и обогатяване на книжния фонд.

7. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.

8. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.

9. Осигуряване на нови компютри.

10. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, мултимедийни дъски и приложения, уеб-базирана платформа (moodle).

Ефективна рекламна кампания.

1. Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната стратегия на училището.

2. Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на рекламата.

3. Включване в рекламната дейност на учители, родители и ученици.

 

Настоящата Стратегия е приета на заседание на Педагогическия съвет,

Протокол №16 от 14 септември 2016 г., и утвърдена от директора на училището, съгласно Заповед 19 от 16.09.2016 г.