Проект „Образование за утрешния ден“

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси – основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието – липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. След оценка за съответствието му с утвърдените учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика, одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за национално ползване. За целите на проекта ще бъдат проучени, селектирани и адаптирани стойностни онлайн дигитални образователни ресурси с отворен достъп. След контрол от страна на МОН одобрените ресурси ще бъдат публикувани в платформата за свободно ползване. По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
 • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
 • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
 • модернизиране на методите и средствата за обучение;
 • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
 • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
 • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

 

За 2019-2020 учебна година в 95 СУ има сформирани 3 групи по проекта от 1., 5. и 6. клас- общо 46 ученика.

 

Линк към платформата  на проекта 

Днес 01.03.2023 г. ученици от 10а и 11а клас от ПГ по транспорт гр. Сливница и наблюдаващ учител инж. Младен Младенов поставиха НАЧАЛО НА УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА за уч. 2022/2023 г.,

по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”

Професионално направление:МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Професия:ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Специалност: АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Практическото обучение е в реална бизнес среда, предоставена от партньора – БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС ООД,  чиято основна дейност е в сектор ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИТЕ.

Основната цел е постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование на учениците, обучаващи се по професиите от  професионално направление код 525 “Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ и улесняване на достъпа от училището към работното място за успешна реализация на трудовия пазар. Придобитите професионални компетентности в реалните условия ще мотивират завършващите за успешно реализиране в областта на обслужването и ремонта на МПС.

Очаквани резултати:

– Спазване правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

– Качествено изпълнение на поставените задачи.

– Ефективна организация на работата.

– Хигиена и организация на работата.

– Спазване на трудовата и технологична дисциплина.

 1. Училището участва в конкурс на МОСВ и ПУДООС в рамките на Национална кампания „Чиста Околна Среда – 2021г.“ на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“. Беше одобрена сумата от 4937лв., с която се закупиха 20бр. паркови пейки и 11бр. паркови кошчета.
 2. Училището работи по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
 3. Училището работи по Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“
 1. Училището работи по ПроектBG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
 2. Училището осъществява Занимания по извънкласни дейности от Национално финансиране.
 3. Училището работи по Проект BG05M20P001-2.011-0001 “Подкрепа за успех”

Програма и график групи

С ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

През 2016 г. Професионалната гимназия по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ спечели проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ на стойност 80 000 лв. Срокът за изпълнението на дейностите по проекта беше до края на 2016 г.
Със средствата по проекта и с цел подобряване качеството на професионалната подготовка на учениците беше основно ремонтиран и модерно оборудван кабинетът по ДВГ с макети, функциониращи разрези на бензинов и на дизелов двигател с всички системи и механизми, функциониращи демонстрационни модели на двутактови и четиритактови бензинови и дизелови двигатели с вътрешно горене.
С цел подобряване подготовката на учениците по управление на МПС беше закупен нов учебен автомобил, а кабинетът по Безопасност на движението по пътищата беше оборудван с ново светлинно табло с дистанционно управление с над 260 пътни знака.
Модерният кабинет по ДВГ беше официално открит на 15.02.2017 г., като лентата прерязаха кметът на Община Сливница г-н Васко Стоилков, г-н Димитър Делчев – депутат от 43-то Народно събрание, и директорът на училището г-жа Лидия Франк. Освен щастливите ученици и прекрасният колектив на училището, на празника присъстваха г-жа Илонка Славчева – началник на отдел ИОМД в РУО на МОН – София-регион, г-жа Ани Иванова – секретар на Община Сливница, г-н Николай Стоянов – управител на „Балгериън Трак Сървис“, партниращата стопанска организация, съфинансирала реализирането на проекта, както и г-н Калин Кокошаров – председател на Училищното настоятелство, съосновател, акционер и изпълнителен директор в компанията ‘‘Yellow taxi 91119‘‘.
Реализираните дейностите по проекта и инвестициите в обогатяването и модернизирането на материалната база ще допринесат за повишаване качеството на професионалната подготовка в ПГТ „Н.Й.Вапцаров” и за укрепване на връзките между училището и бизнеса.
Училището благодари на гостите за оказаното внимание, за споделената радост и предоставените подаръци.