УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

ЗА X „А” КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ : код 5250201 „Автотранспортна техника”

ПРОФЕСИЯ: код 525020 „Монтьор на транспортна техника”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”

учебна година: 2019/2020

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на типовия учебен план на специалността с код 5250201 „Автотранспортна техника”, от професията с код 525020 „Монтьор на транспортна техника”, по рамкова програма ВВАРИАНТВ5, утвърден със Заповед № РД 09 – 5164/08.09.2017 година на министъра на образованието и науката. Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №15 от 10.09.2019 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол № 1 от 13.09.2019 г. и е утвърден със Заповед № 807/10.09.2019 г. на директора.

Сливница, 2019 г.

 1. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Начало на учебната година – 15.09.2019 г.

I срок – 18 учебни седмици

II срок – 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД 09-2148 от 27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката график за учебната 2019/2020 година.

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2019/2020 г.:

20.05. 2020 г. – ДЗИ по Български език и литература

22.05. 2020 г. – Втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на Х кл.

11.06.2020 г. – НВО по математика в края на Х кл.

7 декември – Патронен празник на училището

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ:

X а клас

учебна 2019/2020 година

Видове подготовка, учебни предмети/модули

Брой учебни седмици

Годишен брой часове

18

18

2

Седмичен брой

часове

1

2

3

4

5

6

Раздел А – задължителни учебни часове

I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Чужд език – Английски език

2

2

72

3.

Чужд език – Руски език

2

2

72

4.

Математика

2

2

72

5.

Информационни технологии

0

1

18

6.

История и цивилизации

4

3

126

7.

География и икономика

2

3

90

8.

Философия

2

2

72

9.

Биология и здравно образование

2

2

72

10.

Физика и астрономия

2

2

72

11.

Химия и опазване на околната среда

2

2

72

12.

Музика

1

0

18

13.

Изобразително изкуство

0

1

18

14.

Физическо възпитание и спорт

2

2

72

II.

Обща професионална подготовка

1.

Икономика

1

1

36

 

Общо за раздел А

27

28

990

Раздел Б – избираеми учебни часове

III.

Отраслова професионална подготовка

1.

Теория на професията

1.1.

Електротехника

1

1

36

2.

Практика на професията

2.1.

Учебна практика:

2.1.1.

Общопрофесионални умения

3

2

90

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

Теория на професията

2.

Практика на професията

2.1.

Учебна практика

2.2.

Производствена практика

64

V.

Разширена професионална подготовка

36

1.

Теория на професията

2.

Практика на професията

2.1.

Учебна практика

2.1.1.

Общопрофесионални умения

1

1

36

VI.

Разширена подготовка

 

Общо за раздел Б

5

4

64

162

 

Общо за раздел А + раздел Б

32

32

64

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

VII.

Допълнителна подготовка

0

0

0

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

32

64

1152

VІІІ.

Часове на основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО /по ваша преценка/

1.

Час на класа

1

1

36

2.

Модул за осъществяване на спортни дейности – футбол

1

1

36

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

  1. Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма „В” – вариант „В5“ и Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника”.

  2. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година.

  3. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.

  4. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за изучаване на съответните учебни предмети/модули за придобиване на училищна подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Автотранспортна техника“ от професия „Монтьор на транспортна техника” през учебната 2019/2020 година.

  5. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най-късно до 14.09.2019 година.

  6. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.

  7. В учебните часове за разширена професионална подготовка може да се включат за изучаване учебни предмети/модули с учебно съдържание, необходимо за придобиване на правоспособност.

  8. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да се използват и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на учениците.

  9. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня.

  10. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

  11. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.