ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

Н.Й.ВАПЦАРОВ” – гр. СЛИВНИЦА

гр.Сливница, ул.”Кирил и Методий” №4, e-mail:pgt_slivnitsa@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ………………

Лидия Франк

ДИРЕКТОР

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

за намаляване на риска от отпадане на ученици от образователната система

Настоящата програма е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 2/26.09.2019 г.

І. Анализ на основните причини за отсъствията на учениците и за преждевременното им напускане на училището.

Проблемът с неизвинените отсъствия и със завишения брой извинени отсъствия стои на вниманието на учителския колектив в последните няколко години. Особено силно този проблем се задълбочи след като демографската криза повлия значително на броя на учениците.

Неизвинените отсъствия са в резултат на най-вече на несериозното и безотговорно отношение на учениците към училището, както и на липсата на съответната родителска грижа и отговорност, особено при учениците в последен клас . Част от тях са оставени без родителска грижа, живеят сами или при възрастни хора, а не е малък броят и на учениците, които живеят в проблемни семейства. Това са причините, поради които не може да се осъществи ефективен контрол и взаимодействие между класния ръководител и родителите. Много от родителите отказват съдействие с мотива, че децата им веча са големи и не могат да ги контролират.

Обучителните трудности също са важна причина за отсъствията. Количествените натрупвания на незнание и незаинтересованост до VII клас довеждат до много проблеми в обучението в горния курс. Част от учениците предпочитат да прекарват времето си с приятели, което формира специфични „антиобразователни” нагласи.

Анализирайки проблема, констатирахме, че учениците по социалноикономически причини и поради липсата на интерес или слаби постижения в учебните занятия, допускат неизвинени отсъствия. Имат лоши прояви по отношение на дисциплината и междуличностното общуване в училището, както и голям брой слаби оценки, което ги поставя в групата на застрашените ученици.

Въпреки тези трудности в училището се предприемат необходимите възпитателни и административни мерки за справяне с проблема. Не сме се отказали от задължението да задържим децата в училище, въпреки трудностите, които са валидни за цялата образователна система, а не само за нашето училище. Ние не сме изключение от общото правило. В нашата работа по превенция на намаляване на броя на отсъствията:

1. Разчитаме на комуникация с родителите или близките на учениците.

2.Ежемесечно изпращаме уведомителни писма до директора на „Социално подпомагане” за учениците с 5 и повече неизвинени отсъствия.

3. Класните ръководители изпращат уведомителни писма до родителите преди налагане на санкции на учениците, както и известия за направените отсъствия за определен период от време.

4. В началото на учебната година на първата родителска среща всички родители са запознати със своите права и отговорности, както и със санкциите, които могат да им бъдат наложени при неизпълнение на родителските им задължения.

5. Допълнителните мерки, които се прилагат от класните ръководители, когато родителите не откликват на известията и уведомителните писма, е посещение по домовете и разговори с родителите на проблемните ученици.

6. Работим ефективно с дирекция “Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“.

Темпераментни и често буйни, учениците са предизвикателство както за младия учител, така и за дългогодишния преподавател.

Много често традиционните методи на възпитание не постигат желаните резултати. Това налага търсенето и прилагането на нетрадиционни методи от всички учители както в учебната, така и във възпитателната дейност.

Повечето мерки са превантивни. Разчитаме повече на екипност между класните ръководители и останалите учители.

Много добър резултат се получава и с въвеждането на нов тип общуване – чрез социалните мрежи и Интернет – това е добър контакт между учители и родители, между учители и ученици.

Сред мерките за ограничаване на отсъствията и отпадането от училище са също редовните разговори с учениците с цел мотивирането им за посещаване на учебни занятия, всекидневния контрол на посещението на учебни занятия, провеждането на интересни уроци, използването на мултимедии, лаптопи, поставяне на интересни домашни задания, интересно и функционално управление на класа, организиране на различни дейности, ученическо самоуправление и др.

ІI. Мерки за намаляване броя на безпричинните отсъствия и превенция на отпадането на ученици

След направения анализ колективът отчита, че е необходимо да се предприемат следните мерки за намаляване броя на отсъствията :

1. Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при работата с проблемните ученици с цел намаляване броя на слабите оценки и неизвинените отсъствия;

2. Да се повиши взискателността към успеваемостта на учениците;

3. Да продължи работата по гражданското образование на учениците;

4. Да се усъвършенства системата за квалификация на учителите като средство за постигане на качествено и привлекателно образование в училището;

5. Специално внимание да се отдели на работата с родителите, като се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми;

6. С въвеждането на новости в процеса на обучение да се търсят начини за разчупване на традиционния и често скучен дори за учителите метод, чиято цел е усвояване на определен обем знания и на готов учебен материал. В противен случай отново се завръщаме към типичния училищен ден с разочарованията от неизпълнени очаквания и възникващи стресови ситуации и от там безпричинните отсъствия.

9. Разрешаването на отсъствия по семейни причини да става само след личен контакт между родителя и класния ръководител и след попълване на формуляр молба от родителя.

11. Засилен контрол от страна на класните ръководители към представените извинителни бележки и проверка на тяхната истинност.

12. Да се изисква амбулаторни листове при отсъствие по медицински причини, а не традиционните медицински бележки.

IIIейности за намаляване броя на безпричинните отсъствия и превенция на отпадането на ученици

1.Ежедневен стриктен контрол от страна на учителите, класните ръководители и ръководството на училището на посещаемостта на учениците в учебните занятие чрез:

редовно отразяване отсъствията на учениците в дневниците на класа;

своевременно изясняване причините за отсъствието на ученика;

уведомяване на родителя по телефона за отсъствието на ученика и получаване на обратна информация;

Срок: постоянен

Отговорници: учители, кл. Ръководители

2.Ежемесечно подаване на справки до Дирекция „Социално подпомагане” за направени 5 и над 5 неизвинени отсъствия;

Срок: постоянен

Отговорници: класни ръководители

3.Ежемесечни проверки, заложени в плановете за контролната дейност на директора на присъствието на учениците в учебните занятия, както и коректното отразяване на отсъствията в дневниците на класовете;

Срок: постоянен

Отговорници: директор

4.В плана за дейността на Педагогическия съвет да се предвидят две заседания по темата с участието на членовете на ученическия съвет, обществения съвет, ученици и родители;

Срок: Iсрок – м. ХII, IIсрок – м. IV

Отговорници:директора

5.Ежемесечна проверка на училищната документация, свързана с извиняване на отсъствията на учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: директора

6.Определяне на наградаи за ученици без отсъствия и клас с най-малък брой отсъствия.

Срок: края на първи и на втори срок

Отговорник: кл. ръководители

7.Използване на възможностите на ученическото самоуправление като на ученици с голям брой неизвинени отсъствия се предложи да бъдат учители за един ден по любим учебен предмет

Срок: Ден на ученическото самоуправление

Отговорник: ръководство УС

8.По-ефективно използване на консултациите по предмети за подпомагане на учениците, пропуснали учебен материал поради отсъствия.

Срок: постоянен

Отговорник: учителите

9.Провеждане на анкета сред учениците за причините за отсъствия и даване на препоръки.

Срок: м. II 2020 г.

Отговорник: комисията

10.Включване на ученици с по-голям брой отсъствия в привлекателни форми на извънкласни дейности.

Срок: постоянен

Отговорник: кл. ръководители

11.Утвърждаване ролята на ученическия съвет и ученическите активи по класове.

Срок: постоянен

Отговорник: УС

12.Периодичен анализ на причините за отсъствия и набелязване на ефективни мерки за намаляване на техния брой.

Срок: постоянен

Отговорник: комисията

13.Създаване на мобилни групи за домашни посещения на системно отсъстващи ученици.

Срок: постоянен

Отговорник: кл. ръководители

14.Съвместна работа с общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

15.Провеждане периодични родителски срещи за информиране на родителите, като на първата от тях се запознаят родителите с всички нормативни документи и правилници, свързани с осигуряване на нормален режим на работа в училището.

Срок: м. 10.2019 г и м. 04.2020г

Отговорник: Директора

16.Поддръжка на сайта на училището с цел повишаване възможностите за контакт с родителите на учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: директора

17.Класните ръководители да уведомяват родителите чрез изпращане на съобщения или по телефона за инциденти или за проблемно поведение на ученика през изтеклия ден.

Срок: постоянен

Отговорник: кл. ръководители

18.При бягство на ученик от час незабавно да се уведомяват родителите по телефона. Учителят, регистрирал бягството от часа, уведомява класния ръководител или заместник – директора.

Срок: постоянен

Отговорник: кл. ръководители

19.При отсъствие на ученика по причини, зависещи от семейството или свързани със здравето му, родителят информира веднага класния ръководител.

Срок: постоянен

20.В случай, че ученикът се почувства недобре по време на учебни занятия, същият може да бъде освободен от училище само след разговор по телефона с родител.

Срок: постоянен

Отговорник: кл. ръководител

Създаване възможност за по-активно включване на родителите в училищния живот чрез:

родителите правят предложения, свързани с организацията на образователно-възпитателния процес;

родителите подават сигнали за допуснати нередности в училището;

обявяване „Ден на открити врати” /родителите могат да посещават учебните часове в училището/.

родителят да информира класния ръководител при проблеми в семейството, които биха повлияли на поведението и успеха на ученика (развод, проблеми с материалното състояние на семейството и др.)

родителят да се явява в училище винаги, когато е поканен за разговор от класния ръководител или директора на училището.

Срок: постоянен

Отговорник: кл. ръководители