УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

Лидия Франк

ПЛАН

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

I. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕФИЦИТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ.

В Професионалната гимназия по транспорт „Н.Й.Вапцаров, гр.Сливница, през изтеклата 2018/2019 учебна година работиха 18 педагогически специалисти, заемащи длъжности, както следва:

Длъжност

Директор

Заместник-директор УПД

Педагогически съветник

Главен учител

Старши учител

Учител

Брой

1

1

1

1

6

8

Педагогическите специалисти са с ОКС, както следва:

ОКС

Средно образование

Бакалавър

Магистър

Брой

1

8

9

Носители на ПКС са 3 от тях, разпределени както следва:

ПКС

І ПКС

ІІ ПКС

ІІІ ПКС

ІV ПКС

V ПКС

Брой педагогически специалисти

0

1

0

1

1

През изтеклата учебна година всички педагогически специалисти са участвали във форми на квалификация на различни нива и в тематични направления, както следва:

В началото на учебната година педагогическите специалисти се включиха в организираните от РУО на МОН – София-регион, работни срещи и съвещания с експерти с акцент получаване на методически насоки за работата им през предстоящата учебна година.

През м.март целият педагогически колектив се включи в организирана от училището извънинституционална форма на квалификация на тема „Първа долекарска помощ“, проведена от Център за образователни инициативи. За преминатото обучение на всички колеги беше присъден по един квалификационен кредит.

През м.юни десет педагогически специалисти се включиха в квалификационен курс по НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ на тема „Преподавай като лидер – визуализиране на учебното съдържание – презентации, мисловни карти, инфографики“, проведен от Академия НИКЕ, за което участващите получиха по един квалификационен кредит.

Главният учител г-жа Красимира Миленкова се включи активно в работата на Центъра за приобщаващо образование, като взе участие в организираните от Центъра пета, шеста и седма изнесени работни срещи за приобщаващо образование на теми, съответно: „Професионален стрес при работа с деца. Индекс на успешното училище“, „Училищната медиация – стратегии за развитие на човешките добродетели у децата и учениците“ и „Съвременни тенденции в пространствата за учене. Обмяна на опит и добри практики“.

Госпожа Красимира Миленкова участва в организираното от РУО на МОН тридневно обучение на учители, преподаващи ИЦ в 10 клас по новата учебна програма, за което ѝ бяха присъдени два квалификационни кредита.

Госпожа Красимира Миленкова се включи и в Национална кръгла маса, организирана от Фондация „Благотворител“ на тема „Стратегии за изграждане на характера – как образованието на сърцето и ума могат да бъдат равностойни в класната стая“.

Старши учител Оля Зарева участва в проведения от СУ „Климент Охридски“ квалификационен курс на тема „Професионални умения и компетенции на учителя по Биология“ с присъден един квалификационен кредит.

Инж.Росица Томова взе участие в квалификационен курс, проведен от Център за обучение и квалификация, на тема „Облачни технологии и тяхното приложение в системата на образованието“.

Инженер Лидия Каменова се включи в обучение за участие в Програмата „Нашите пари“ на Visa България с обучителна организация – Академия НИКЕ и присъдени три квалификационни кредита.

През изтеклата учебна година всички педагогически специалисти се включиха във вътрешноинституционални форми на квалификация. Бяха организирани обучителни семинари, на които бяха разгледани темите: „Интерактивно обучение“, „Конфликти, агресия и тормоз в училище“, „Езикът оформя характера. Изграждане на мрежа за безопасност в общността“, „Поставяне на ясни граници. Основни правила“, „Изкуството на духовното съпричастие. Изразяване на чувствата“. Бяха изнесени бинарни уроци, които очертаха пресечните точки между учебни предмети като География и ХООС, Математика и БЗО.

В комбинирани уроци с акцент върху множествените междупредметни връзки групи ученици и педагогически специалисти посетиха Образователен център „Музейко“ и Техно Меджик Ленд с цел стимулиране и развитие на креативността на учениците и обмяна на идеи и добри практики.

За финансиране участието във форми на квалификация на различни нива за учебната 2018/2019 година бяха заделени средства в размер на 1,2% от годишния ФРЗ, възлизащи на 2 283.00 лв., от които са разходвани 1795. 00 лв.

Силните страни на проведените форми за квалификация са:

 • обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и социализация;

 • споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез нови идеи и форми на реализация;

 • създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно;

 • експериментиране с нови идеи;

 • създаване на нови контакти.

Затруднения при организиране участието на педагогическите специалисти в извънучилищни квалификационни форми са срещани поради провеждането им по време на учебни занятия, което е свързано с отсъствия на учители и осигуряване на заместване.

Поради добре подбрани и планирани теми и форми за квалификация не се констатират слаби страни.

С участието на педагогическите специалисти в институционални и извънучилищни квалификационни форми се постигна:

 • осъвременяване на знанията по предметната област на учителите;

 • познаване и прилагане на съвременни методи на обучение, оценяване и възпитание;

 • професионална подкрепа и адаптиране на младите специалисти.

В резултат от повишените професионални компетентности на учителите се констатира:

 • подобряване на ефективността на образователния процес и учебните резултати на учениците;

 • създаване на благоприятна и позитивна образователна среда в училището.

II. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

С цел определяне на приоритетите за квалификация за учебната 2019/2020 година и определяне на целевите групи, Комисията по квалификационната дейност в училището извърши проучване чрез анкетно допитване сред педагогическите специалисти, бяха проведени обсъждания по МО, проведени бяха разговори с учителите относно качеството и удовлетвореността от проведените обучения и квалификации през изминалата учебна година, дефицитите в квалификацията на учителите и потребностите от обучения и квалификации за учебната 2019/2020 г. Директорът и заместник-директорът по учебно-производствената дейност, идентифицирайки ресурсите, с които разполага ПГ по транспорт, както и на база резултатите от извършената през предходната учебна година контролна дейност, също споделиха свои съображения относно дефицитите в квалификацията на педагогическите специалисти.

В резултат на проведеното проучване на потребностите от квалификация на педагогическите специалисти Комисията по квалификационна дейност в училището установи и формулира необходимостта от допълване на компетенциите на педагогическите специалисти относно:

 • Общуване с родителите и значимите други по интерактивен начин чрез използване на разнообразни комуникационни и информационни канали;

 • Активно включване на родителите и значимите други в образователния процес под различни методи и форми;

 • Организиране и провеждане на интерактивни родителски срещи с цел активното им включване в образованието на техните деца.

Определени бяха следните целеви групи:

 • Учители по общообразователна подготовка;

 • Учители по професионална подготовка;

 • Класни ръководители.

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ

 • Подобряване на състоянието на училищната дейност по квалификация: планиране, организиране, координиране и контрол на

квалификационните дейности на ниво училище.

 • Създаване на условия всички педагогически специалисти да участват в работещи вътрешноучилищни форми на

квалификационна дейност.

 • Създаване на атмосфера на подкрепа и стимулиране за прилагане на добрите практики по всеки учебен предмет в училище.

 • Създаване сред учителите на нагласа за връзката на професионалното им усъвършенстване със стратегията за развитие на

училището.

 • Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри и създаване на условия за популяризиране и

обмен на иновативни педагогически практики

 • Продължаване на изграждането на училищна информационна система с данни за състоянието и квалификацията на

педагогическите специалисти чрез поддържане, подобряване и актуализиране на:

 • Поддържане на електронен училищен регистър за квалификацията на педагогическите специалисти;

 • Поддържане на училищен архив с всички материали, свързани с всички теми и форми на проведени квалификационни дейности;

 • Изграждане на електронен формат на училищна база данни за структурата на педагогическия персонал и кариерното развитие на

учителите

 • Подобряване на планирането, организирането, координирането и контрола на квалификационните дейности в училище.

 • Всички педагогически специалисти да участват в работещи вътрешноучилищни форми на квалификационна дейност.

 • Да се популяризират и прилагат добрите педагогически практики по всеки учебен предмет в училище

 • Да се създаде сред учителите разбиране за връзката на професионалното им развитие и усъвършенстване с издигането на

авторитета на училището сред местната общност.

 • Да се създадат условия за осъществяване на контакти със сродни професионални гимназии с цел популяризиране на добри

педагогически практики и повишаване качеството на професионалната подготовка на учениците.

IV. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ

Педагогическите специалисти заявиха желание за включване в следните форми на вътрешноинституционална и извънинституционална квалификация:

 • Обучителни семинари;

 • Практикуми;

 • Тренинги;

 • Открити педагогически практики;

 • Участие в работни срещи и конференции.

V. ДЕЙНОСТИ

1. Вътрешноинституционална квалификационна дейност

Дата на провеждане

Тема на обучението

Квалификационна форма

Участници/ целева група

Име на провеждащия квалификацията

Брой часове

октомври

Управление на родителските срещи. Обмяна на опит за успешно партньорство./ с материали от международната годишна конференция с подкрепата на фондация „Америка за България“ / –

дискусия с

практикум

Класни ръководители

Красимира Миленкова

2 часа

ноември

Профил на приобщаващия учител – способност за оценка на различните възможности на учениците

семинар

Педагогическите специалисти

Красимира Миленкова

2 часа

декември

Профил на приобщаващия учител – работа в екип, работа с родителите, семейството и помощните специалисти

тренинг

Педагогическите специалисти

Красимира Миленкова

2 часа

януари

Социално-емоционално учене – с материали от международната годишна конференция с подкрепата на фондация „Америка за България“ и фондации VELUX

семинар

Педагогическите специалисти

Красимира Миленкова

2 часа

февруари

Медиацията като доказано работещ подход за справяне с агресията и насилието в училище и преобразяването му в безопасна и защитена среда

открита практика

Педагогическите специалисти

Красимира Миленкова

2 часа

март

Превенция на професионалния стрес при учителите

семинар с

дискусия

Педагогическите специалисти

Оля Зарева

2 часа

април

Приобщаващата класна стая. Изграждане на позитивни взаимоотношения

тренинг

Педагогическите специалисти

Красимира Миленкова

2 часа

май

Работа с презентационен софтуер

семинар

Педагогическите специалисти

инж.Росица

Томова

2 часа

юни

Здравословни и безопасни условия на труд

открита практика

Педагогическите специалисти

инж.Гергана Илиева

2 часа

2. Извънинституционална квалификационна дейност

Дата на обучението

Тема на обучението

Квалификационна форма

Наименование на обучителната организация

Име на участника

Брой присъдени кредити

септември

История и цивилизации, предметен цикъл „Философия“ и Религия

методическа работна среща

РУО – София-регион

Педагогически специалисти –учители по предмети

0

септември

География и икономика, предметен цикъл „Философия“ и Религия

методическа работна среща

РУО – София-регион

Педагогически специалисти –учители по предмети

0

септември

Природни науки и екология

методическа работна среща

РУО – София-регион

Педагогически специалисти –учители по предмети

0

септември

Физическо възпитание и спорт

методическа работна среща

РУО – София-регион

Педагогически специалисти –учители по предмети

0

септември

Математика

методическа работна среща

РУО – София-регион

Педагогически специалисти –учители по предмети

септември

Работа с електронен дневник

обучителен курс

Предстои да се уточни

Педагогическите специалисти

0

октомври

Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството.

семинар и тренинг

Алианс за регио-нални и граждански инициативи

Педагогическите специалисти

1

ноември

Управление на дисциплината в класната стая

семинар и тренинг

Алианс за регио-нални и граждански инициативи

Педагогическите специалисти

1

януари-февруари

Техники за стимулирани на логическото мислене, въображението и паметта при учениците.

семинар и тренинг

Предстои да се уточни

Педагогическите специалисти

1

март

Медиация в училище.Специална част.

семинар и тренинг

Алианс за регио-нални и граждански инициативи

Педагогическите специалисти

1

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА

 • Ефективно използване на съвременни информационни източници и технологии за повишаване качеството на образованието и въвеждане на иновации в образователния процес.

 • Подобряване ефективността на учебния час, успешно усвояване на учебното съдържание, повишаване мотивацията на учениците и стимулиране на личностната им изява, овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прилагането им в конкретни практически задачи.

 • Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията и компетенциите на учениците за интерпретиране и прилагане на учебното съдържание чрез практическа дейност.

 • Формиране на професионални умения у младите учители и успешна адаптация в училищна среда на новоназначените педагогически специалисти.

Анализ и оценка на ефективността на проведените квалификационни форми и дейности ще се извършва въз основа на следните критерии:

 • Критерии и индикатори за качествена оценка:

 • степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията;

 • приложимост на наученото;

 • влияние върху резултатите от обучението и възпитанието на учениците;

 • влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището;

 • реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението;

 • промените в професионалната дейност в резултат от участие в обучението.

 • Критерии и индикатори за количествена оценка:

 • брой участия в обучения;

 • видове квалификационни дейности – извънучилищни (регионални, национални и международни), институционални, по национални и европейски програми, самообразоване.

VII. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ

ФРЗ на педагогическия персонал

в лв.

% от годишния

ФРЗ

сума в лв.

256 420.00

1,2%

3077. 00 лв.

VIII. КОНТРОЛ

Изпълнението на Плана за квалификационната дейност и проведените квалификационни дейности ще се организират и контролират от екип в състав: директор, главен учител, счетоводител.

В частта „Извънинституционална квалификация“ дейността се контролира от директора, а в частта „Вътрешноинституционална квалификация“ – от главния учител съгласно областта му на действие. Финансирането на дейността се контролира от счетоводителя.

Документите, удостоверяващи участието на лицата във форма на квалификация (удостоверения, сертификати и др.) се представят своевременно в училището и съставляват част от портфолиото на всеки от педагогическите специалисти.

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет – Протокол № 16 от 13 септември 2019 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

Лидия Франк

П Р А В И Л А

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗА ОТЧИТАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 1. Директорът на училището отправя покана до педагогическите специалисти за участие в организираната в изпълнение на училищния План за квалификация вътрешноинституционална квалификационна дейност с фиксирани точни дата, място, тема, ръководител и продължителност на провеждане;

 2. При провеждането на всяка вътрешноинституционална квалификационна форма се води присъствен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник във вътрешноинституционална квалификационна форма;

 3. За всяка проведена вътрешноинституционална квалификационна форма отговорникът за провеждането ѝ в срок до три работни дни след приключването на дейността попълва Карта за отчитане на вътрешноинституционална квалификация и се предава на директора на училището за заверка и съхранение заедно с пакета от пълната документация на провeдената квалификация;

 4. Картата се заверява от директора с подпис и печат и се съхранява от него в специално организирана папка за вътрешноинституционалната квалификационна дейност;

 5. За индивидуалното отчитане на задължителните 16 часа годишно вътрешноинституционална квалификационна дейност, всеки педагогически специалист попълва индивидуална квалификационна карта на педагогическия специалист по примерен образец от МОН, заверена с подпис и печат от директора;

 6. Работните материали от проведената квалификация на хартиен или електронен носител се съхраняват в класьор за вътрешната квалификация в институцията за всяка отделна учебна година;

 7. Отговорникът за провеждането на квалификационната форма изготвя финансова справка в свободен формат при изразходени средства за проведената квалификация – например за размножаване на обучителните материали и др.

 8. Пакетът от пълната документация на всяка проведена вътрешна квалификационна форма се съхранява в папка или класьор за вътрешната квалификация в институцията за всяка отделна учебна година;

 9. Контролът на училищно ниво при провеждането на вътрешноинституционална квалификация се осъществява от директора на училището.