П Л А Н

ЗА РАБОТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ

ЗА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

Съгласно Заповед № РД09-611/18.05.2012 за утвърждаване на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище на МОН

СЪСТАВ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ:

Председател: инж.Калинка Иванова – заместник-директор по учебно-производствената дейност

Членове:

Красимира Миленкова – кл.ръководител на VIIIа клас

инж.Лидия Каменова – кл.ръководител на VIIIб клас

Екатерина Стоянова – кл.ръководител на IXа клас

инж. Гергана Илиева – кл.ръководител на IXб клас

инж. Росица Томова – кл.ръководител на X а клас

Оля Зарева – кл.ръководител на XI а клас

Георги Симеонов – кл.ръководител на XI б клас

Анка Ставракева – кл.ръководител на X а клас

инж.Лидия Каменова – кл.ръководител на XII а клас

Севдалина Иванова – педагогически съветник

Представители на ученическия съвет.

СЪЩНОСТ НА ПОНЯТИЕТО „ТОРМОЗ“

Тормозът е форма на насилие, която се определя като сбор от съзнателни негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени към един и същ ученик от страна на един ученик или група.

Това е:

 • Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете;

 • Извършва се от позицията на силата;

 • Повтаря се многократно във времето

Проявите на тормоз най-общо могат да бъдат разделени на следните основни групи:

 • Физически тормоз – блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне на болка, спъване, затваряне в някое помещение;

 • Вербален тормоз – подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди;

 • Психичен тормоз – подмятане, подиграване, закачане, омаловажаване, заплахи, изнудване, повреждане на имущество, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи, неприятелско следене;

 • Социален тормоз – избягване, игнориране, изключване от дейността, одумване и разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения с децата, обект на тормоз, изолиране

Тормозът може да бъде реален или виртуален.

Основните признаци:

обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен телефон, електронна поща, Skype или Facebook;

разпространяване на материали, които уронват достойнството на детето или го унижават;

снимането на детето с мобилен телефон и свободното разпространяване на снимки или видео в интернет или други канали без негово съгласие, на слухове, клюки и заплахи в социалните мрежи, крадене на самоличност и др.

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“

 І. Предмет

Проучване и подпомагане психичното развитие на учениците чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище.

1. В училището се създава координационен съвет с ясни функции и делегирани отговорности, който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза. Съветът се ръководи от помощник-директора и включва класните ръководители, педагогическия съветник и представители на ученическия съвет.

2. Превенцията на тормоза включва комплекс от мерки, които най-общо имат за цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за насилието.

3. Комплексът от превантивни мерки включва всички възможни аспекти и форми на тормоза, фокусира вниманието върху участието на всички групи и планиране на три нива – класна стая/паралелка, училище, общност.

4. Изграждане на защитна мрежа чрез изграждане на ценности, правила и процедури, които да не допускат прояви на насилие и тормоз във взаимоотношенията в училище.

5. По-голямата част от ситуациите на тормоз да бъдат овладени от учителите, а някои от самите ученици. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест.

6. Да не бъдат омаловажавани и първите прояви на влошаване на отношенията между учениците и поведение, което е неприемливо. При най-малките сигнали и съмнения за тормоз да се предприемат стъпки, за да се предотврати ескалация на насилието и да се изпрати ясно послание, че такова поведение няма да бъде толерирано. Вниманието трябва да бъде насочено както към проявите на физически тормоз, така и към неговите социални и психологически форми.

 ІІ. Цели

 • Да се обмислят стратегии за ангажиране на училищния екип в дейности, които ще

ги подкрепят за създаване на общо разбиране за тормоза и насилието.

 • Да се усвоят уменията, необходими при изготвянето на училищен план за действие.

 • Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на

координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

 ІІІ. Задачи:

1.      Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище.

2.      Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в

училище.

 1. Запознаване педагогическият съвет, родителите и учениците със заповед №

РД 09-611/18.05.2012 на МОН за въвеждането на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

 ІV. Дефиниране на елементите на защитната мрежа.

Под защитна мрежа разбираме превенция на насилническо поведение, когато всеки поема своята част от общата отговорност; поставянето на ясни граници и изграждането на ценности, правила и процедури, които да не допускат тормоз. Изграждането на защитна мрежа предвижда дейности на няколко нива:

а/ на ниво клас – постигане на разбиране от децата какво точно е тормоз, до какво води това поведение и как се чувстват различните „участници”.

Дискутиране на конкретни казуси на тормоз в класната стая, в коридора, по Интернет и др., договаряне какво ще се прави, ако се нарушат правилата и ценностите на класа – дискутиране и приемане на новите понятия „дисциплиниране” и „възстановяване на щета”.

б/ на ниво училище – избор на Комисия по превенция на тормоза, която включва, педагогически съветник, пом.директор и учители следи за прилагането на политиката, огласяването й в медиите, инициира дискусии в училище.

в/ дейности с родители  отношенията родители – учители. Комуникацията е насочена към взаимна оценка на работата, с временни елементи на сътрудничество. На родителските срещи  да се обсъждат казуси, свързани с тормоза, да се научат родителите как да регистрират поведение на тормоз и насилие, как да  комуникират с децата си без скрита агресия.

ПЛАН

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

 1. Провеждане на оценка на проблема с тормоза в училище на база въпросник, препоръчан в механизма. Изследване на целеви групи (проблемни класове или класове, в които има данни за по-голям риск от тормоз).

Срок: до 30.10.2018г.

Отг.: Кл. ръководители

 1. Актуализиране състава на координационния съвет, който да отговаря за дейностите по предотвратяване на тормоза в училище.

Срок: до 11.09.2018г.

Отг.: Педагогически съвет

 1. Запознаване на родителите с резултатите и оценката от проведеното изследване на родителска среща, с цел приобщаването им към дейностите, за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

Срок: до 30.10.2018г.

Отг.: УКС

 1. Привличане на родителите в реализирането на ценни училищни инициативи, свързани с превенцията на насилието в училище/спортни, арт-ателиета, отбелязване на календарни празници/ като форма на изява на обединяващите общочовешки ценности.

Срок: Постоянен

Отг.: Кл. ръководители

 1. Мотивиране на персонала в училище за съпричастност и ангажираност към действия по превенция и преодоляване на тормоза.

Срок: Постоянен

Отг.: УКС

 1. Запознаване на педагогически съвет с дейностите и задачите по предотвратяване и намаляване на тормоза в училище. Запознаване с резултатите от изследването.

Срок: до 30.11.2018г.

Отг.: Зам. директор и пед. съветник

 1. Изработване на графици за дежурства на учителите по етапи за всеки учебен срок от зам. директор, като се акцентира на местата, където при етапа на оценка е установено, че най-често има прояви на тормоз.

Срок: до 30.09.2018г. м.02.2019 г.

Отг.: зам. директор

 1. Провеждане на ЧК на тема „Видове тормоз”, извеждане на правила и ценности на класа и изработване на табла.

Срок: до 30.10.2018г.

Отг.: Кл. ръководители

 1. Прилагане на обучения за развитие на личностните и социалните умения на учениците по заявка на класен ръководител или по конкретен случай в партньорство с фондация „Благотворител“ и Център за приобщаващо образование

Срок: Постоянен

Отг.: Кл. ръководители

 1. Представяне на правилата и ценностите на отделните класове на УКС и изготвяне на общи правила и ценности в ПГТ, които да бъдат поставени на видно място в училището.

Срок: до 30.10.2018г.

Отг.: УКС

 1. Регулярно провеждане на подкрепящо обучение на педагогическия състав за същността на тормоза в училище и дейностите за неговото предотвратяване и придобиване на умения за справяне в критични ситуации/ консултации с психолог/.

Срок: Постоянен

Отг.: УКС

 1. Класните ръководители да съдействат на УКС за подобряване на комуникацията и взаимодействието между училищната и родителската общности; за издирване на родители от областта на помагащите професии, като психолози, социални работници, лекари, журналисти, спортисти и др., които да бъдат включени в различни училищни инициативи.

Срок: Постоянен

Отг.: УКС

 1. Сформиране на клуб по дебати с цел изграждане на умения у младите хора да изразяват и защитават мненията си чрез ясни аргументи и доказателства, да изслушват и зачитат позициите на своите опоненти като оборват аргументите, а не хората.

Срок: до 30.10.2018г.

Отг.: УКС

 1. “Не мога повече“ – среща с актрисата Лорина Камбурова и специалист/и от Център за психично здраве с акцент върху психичните проблеми, депресията и превенцията на суицидното поведение.

Срок: до 30.11.2018г.

Отг.: УКС

 1. Тренинг обучение „медиация между равни“ за ученици. Обучението подготвя ученици да бъдат посредници в конфликт между свои съученици. Този тип медиация често е изключително ефективна, не изисква впоследствие допълнителен ресурс от страна на училището. Развива ключови компетенции като емпатия, толерантност, инициативност, взаимопомощ, лидерство, отговорност, гражданско съзнание и променя климата в училище.

Срок: до 10.10.2018г.

Отг.:Зам.директор

кл. ръководители

 1. Партньорство с Мемориалната библиотека „Олга Ленгиел“ в Ню Йорк чрез проект „Истината отблизо“ с акцент върху конфронтацията със стереотипите и предразсъдъците като възможност за преодоляване на различията.

Срок: Постоянен

Отг.: Главен учител

 1. Провеждане на оценка на проблема с насилието в училището в края на учебната година на база въпросника, препоръчан в механизма.

Срок: до 15.06.2019г.

Отг.: УКС и кл. ръководители

 1. След анализ и обобщаване на получените резултати да се разработят предложения за актуализация на Плана за противодействие на училищния тормоз и Правилника на училището.

Срок: до 30.06.2018г.

Отг.: УКС и кл. ръководители

 1. Подобряване на пропускателния режим и на системата на дежурства, с оглед обхващане на местата, където най-често възникват конфликтни ситуации.

Срок: Постоянен

Отг.: УКС

УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПРИ УСТАНОВЕН УЧИЛИЩЕН ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

Необходимо е да се разграничат случаите, когато не се касае за тормоз, а само за игра или приятелско премерване на силите между учениците. За целта е необходимо да се наблюдава поведението на учениците, включително и на тези, които само присъстват без активно да участват. По-голямата част от ситуациите на тормоз следва да бъдат овладени от учителите, а някои от самите ученици. Всяка намеса изисква внимателна преценка.

Първа стъпка: Прекратяване на ситуация на тормоз:

Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на която е станал свидетел.

 • В случай на физически тормоз учениците трябва да бъдат разделени, да се

прекрати физическият контакт между тях незабавно и да се уведоми класният ръководител.

 • Не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се обсъждат

причините за насилието или да се изяснява ситуацията. Това следва да се случи на по-късен етап.

Важното е учителят ясно да обяви пред всички, че това е насилие и то е недопустимо поведение.

Втора стъпка: Реакции спрямо ученика, който е упражнил тормоз:

 • Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на

нанесената вреда, може да се приложи подходът за възстановяване на щетата. Той се прилага от класния ръководител или педагогическия съветник. Подходът за възстановяване на щетите изисква време и по-задълбочен разговор с ученика. Важно е учителят със спокоен и умерен тон, както и с държанието си, да покаже ясно, че проблемът е в начина на поведение, а не в личността на самия ученик, и че се действа с оглед отново да се възстановят ценностите, към които цялото училище се придържа, а не за да бъде наказан. Ключов момент във възстановяването на щетата е, че класният ръководител разговаря с ученика, а ученикът сам избира и решава как ще поправи грешката си, с което отново ще се възстанови нарушената ценност. С това негово решение трябва да се съгласи и ученикът, който е бил потърпевш от тормоза.

Важно е класният ръководител да изслуша ученика. Не е желателно ученикът,

упражнил тормоз, да се изслушва съвместно с потърпевшия ученик. След изясняване на ситуацията и постигане на договорка, класният ръководител за определен период от време проследява поведението на учениците и дава обратна връзка.

Трета стъпка: Реакции спрямо ученика, който е обект на тормоз:

Работата с учениците, които са обект на тормоз, е насочена към формиране у тях на умения за справяне с подобно поведение.

 • Класният ръководител говори с ученика, по възможност още същия ден, за

да разбере какво точно се е случило. Подчертава се поверителността на разговора, като се споменава кои ще бъдат уведомени за случилото се;

 • Класният ръководител наблюдава ученика в следващите дни, за да се увери как се чувства и при необходимост отново разговаря с него.

Четвърта стъпка: Реакции спрямо наблюдателите:

 • Класният ръководител изтъква тези, които са се намесили в защита на

ценностите на училището. На останалите се споделя очакването да направят същото, ако се случи в бъдеще;

 • Класният ръководител насърчава учениците за грижа спрямо тормозения

ученик.

УЧИЛИЩНА СИСТЕМА ЗА НАСОЧВАНЕ КЪМ ДРУГИ СЛУЖБИ

1. Регистриране на ситуации на тормоз:

 • Всяка ситуация на тормоз се регистрира в специално предназначен дневник от учителя, който я е наблюдавал, с цел да се проследи развитието на случая във времето и да се планира подходяща интервенция. Учителят уведомява класния ръководител и педагогическия съветник за възникналата ситуация, като те предприемат съответни мерки и работят съвместно с родителя на ученика

 • В случаите, при които поведението на ученика се отличава с изразени агресивни прояви, снижен контрол върху гнева, склонност да разрешава конфликтни ситуации с насилие, Координационният съвет предлага на директора да бъде потърсено съдействие от страна на отдел „Закрила на детето” по местоживеене или подходящата институция според ситуацията и индивидуалния случай.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж.Калинка Иванова