П Л А Н

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

на директора на ПГ по транспорт “Н.Й.Вапцаров”

гр. Сливница за учебната 2019/2020 година

Месец

І-ва седмица

ІІ-ра седмица

ІІІ-та седмица

ІV-та седмица

Септември

2019 г.

1.Контрол по организацията и готовността за честването на първия учебен ден и от- криването на учебната 2019/2020 г.

2.Контрол по изпълнение на НАРЕДБА № 8 на МОН при воденето на регистрационните книги за издадените документи за завършена степен на образование и придобита степен на професионална квалификация и издадени дубликати на документи от ЗАС. 1

1.Контрол по спазването на разпоредбите на Наредба №8 на МОН при съхранението на протоколите от проведените изпити през учебната 2018/2019 г. от ЗАС. 2

2.Контрол по спазването на разпоредбите на Наредба №8 на МОН при воденето на входящия и изходящия дневник и класьорите към тях от ЗАС. 3

1. Контрол по спазването на разпорадбите на Наредба №8 на МОН при воденето и съхранението на протоколите от септемврийската поправителна сесия на учебната 2018/2019 година за учениците от дневна форма на обучение.4

2.Проверка на личните карто- ни на учениците и дневниците на класовете за отразяване на резултатите от изпитите след приключване на септемврийската поправителна изпитна сесия. 5

1.Проверка на дневниците на класовете по изпълнението на Наредба № 8 за документите за системата на народната просвета и указанията за водене на дневника при оформянето и воденето на дневниците на класовете. 6

2.Проверка и заверка на ученическите книжки. 7

3.Проверка и контрол за пра-вилното водене и съхранение на протоколите от септем-врийската изпитна сесия на учебната 2018/2019 година на учениците от СФО.

Октомври

2019 г.

1. Контрол по изпълнение на Наредба №8 на МОН при воденето на книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст от ЗАС. 8

2.Проверка на личните картони на учениците от СФО след приключване на септемврийската изпитна сесия на учебната 2018/2019

1.Проверка на личните картони на учениците от VIII и ІХ клас 10

2.Контрол по организирането и провеждането на общоучилищна родителска среща и по класове.

1.Контрол по изпълнение на седмичното разписание, дежурства на учителите и опазване на МТБ 12

2.Контрол по коректното отразяване на отсъствията на учениците в дневника на класа и обработването на отсъствията от класния ръководител.13

2.Контрол по провеждане на входящите нива и представяне на обобщените резултати.

Ноември

2019 г.

1.Посещение на учебен час по БЕЛ 17

1.Посещение на учебен час по математика.18

2.Контрол по изпълнението на задачите във връзка с организирането и честването на патронния празник на училището.

1.Проверка по изпълнението на Наредба № 3 за системата за оценяване и Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците относно ритмичността на оценяването и спазване на утвърдения график за провеждане на класните и контролните работи за І-вия учебен срок. 20

1.Посещение на учебен час по информатика 21

Декември

2019 г.

1.Контрол по коректното отразяване на отсъствията на учениците в дневника на класа и обработването на отсъствията от класния ръководител. 22

2.Контрол по изпълнение на Наредба №8 на МОН при водене на книгата за заповедите на директора и прилежащия й класьор със заповеди от ЗАС.

1.Проверка на книгата за реги- стриране на даренията и прилежащия й класьор със свидетелства за дарения.

2.Контрол по организирането и провеждането на родителски срещи по класове.

1.Проверка на ученическите книжки.

2.Превантивен контрол по во-денето, оформянето и съхра-нението на протоколите с ном.№3-80 и ном.№3-82 при провеждане на изпити с уче-ници от самостоятелна форма на обучение.

1. Контрол по отношение на изпълнението на Плана за квалификационна дейност и за отчитане на участието на педагогическите специалисти при провеждането на вътреш-ноквалификационните форми

Януари

2020 г.

1.Проверка и контрол по спазване разпоредбите на Наредба №8 на МОН относно правилното водене и съхранение на протоколите от проведените приравни-телни изпити с ученици от дневна и от самостоятелна форма на обучение. нова

1.Посещение на учебен час по история и цивилизация 2.Контрол по изпълнение на седмичните дежурства на учителите и опазване на МТБ.

1.Проверка на готовността за приключване на І-вия учебен срок и оформяне на срочния успех на учениците в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 за системата за оценяване и Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

1.Проверка на ученическите книжки след приключване на І-вия учебен срок.

2.Контрол по изпълнението на препоръките към работата на учителите, дадени от директо-ра, експерти от РУО на МОН и МОН през І-вия учебен срок.

Февруари

2020 г.

1.Контрол по изпълнение на Наредба №8 на МОН при воденето на дневниците на класовете и оформянето им след приключването на І-вия учебен срок

2. Проверка и контрол относно правилното водене и оформянето на ученическите книжки след приключването на І-вия учебен срок.

1.Проверка и контрол относно правилното водене и съхранение на протоколите от януарската изпитна сесия на учебната 2019/2020 г. на учениците от самостоятелна форма на обучение.

2.Контрол по изпълнение на Наредба №8 на МОН при воденето на личните картони на учениците от дневна форма след приключване на І-вия учебен срок.

1.Контрол по коректното отразяване на отсъствията на учениците в дневника на кла-са и обработването на отсъс-твията от класния ръково-дител.

2.Проверка на личните картони на учениците от самостоятелна форма на обучение след приключване на януарската изпитна сесия на учебната 2019/2020 г.

1.Посещение на учебен час по БЗО.

Март

2020 г.

1.Проверка на дневниците на класовете за взетите учебни часове по общообразовател-на подготовка и по теория и практика на професията и специалността и редовното отразяване на преподаденото учебно съдържание.

1.Проверка на ученическите книжки.

1.Посещение на учебен час по химия.

2.Проверка по спазването на Правилника за вътрешния трудов ред в училище

1.Контрол по коректното отра-зяване на отсъствията на уче-ниците в дневника на класа и обработването на отсъствията от класните ръководители.

2.Контрол по отношение на изпълнението на плана за ква-лификационна дейност и учас-тието на педагогическите спец. в квалификац. дейности на национално, регионално и институционално ниво

Април

2020 г.

1.Проверка готовността на зрелостниците за държавните зрелостни изпити за придо-биване на средно образование.

1.Посещение на учебен час по английски език във връзка с организацията на учебно-възпитателната работа.

1.Спазване на утвърдените от директора Правила за органи-зиране и провеждане на въ-трешноинституционална ква-лификация и за отчитане на участието на педагогическите специалисти при провеждане-то на вътрешноквалифика-ционните форми

1.Контрол и проверка на воденето и съхраняването на документацията по трудово-правните отношения с персо-нала.

Май

2020 г.

1.Проверка на готовността за приключване на учебната година и оформяне на годи-шния успех на учениците от ХІІ клас в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 за системата за оценяване.

2.Проверка на ученическите книжки.

1.Контрол по оформянето на ЗУД в съответствие с изис-кванията на Наредба № 8 във връзка с приключване на учебната 2019/2020 година за учениците от ХІІ.

2.Контрол по организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити за придоби-ване на средно образование през майската сесия на учеб-ната 2019/2020 г.

1.Проверка на дневниците на класовете по изпълнението на Наредба №3 за системата за оценяване и Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците относно ритмичността на оценяването, отразяване на отсъствията и воденето на дневника от класния ръководител.

1.Проверка и контрол относно правилното водене и съхранение на протоколите от проведената първа поправителна изпитна сесия на учебната 2019/2020 г. за учениците от самостоятелна форма на обучение.

2.Проверка на личните картони на учениците от самостоятелна форма на обучение след приключване на първата поправителна изпитна сесия на учебната 2019/2020 г.

Юни

2020 г.

1.Проверка по изпълнени-ето на изискванията на Наредба №3 за системата за оценяване и Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците относно ритмичността на оценяването и спазване на утвърдения график за провеждане на класните и контролни работи за ІІ-ия учебен срок.

1.Контрол по провеждане на изходящите нива по учебни предмети и представяне на обобщените резултати.

1.Контрол по изпълнението на препоръките към работата на учителите, дадени от ди-ректора, експерти от РУО на МОН и МОН през ІІ-ри уч. срок.

1.Проверка и контрол за пра-вилното водене и съхранение на протоколите от ДЗИ след приключване на сесия май-юни на учебната 2019/2020 година.

2.Проверка и контрол за пра-вилното водене и съхранение на протоколите от ДИ за ПК след приключване на сесия май-юни на учебната 2019/2020 година.

Юли

2020

1. Проверка и контрол относно правилното водене и оформянето на ученическите книжки след приключването на учебната година.

1.Проверка на дневниците на класовете по изпълнението на Наредба № 8 във връзка с приключване на учебната 2019/2020 година и юлската поправителна изпитна сесия

1.Проверка и контрол относно правилното водене и съхранение на протоколите от проведената първа поправителна изпитна сесия на учебната 2019/2020 г. за учениците от дневна форма на обучение.

1.Проверка на личните картони на учениците от дневна форма на обучение след приключване на учебната 2019/2020 година и юлската поправителна изпитна сесия на.

ДИРЕКТОР:

ЛИДИЯ ФРАНК