ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

Н.Й.ВАПЦАРОВ”

гр.Сливница, ул.”Кирил и Методий” №4, e-mail:pgt_slivnitsa@abv.bg

З А П О В Е Д

818

13.09.2019 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 6, ал. 4 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Дневно разписание на учебните занятия в ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ през учебната 2019/2020 година за ученици от VIII до XII клас, както следва:

  • Начало на учебния ден: 8.00 ч.

  • Край на учебния ден:14.15 ч.

2. Продължителност на учебните часове и почивките между тях съгласно чл. 7 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, както следва:

1. 8.00 – 8.45 ч.

2. 8.55 – 9.40 ч.

3. 9.50 – 10.35 ч.

4. 10.55 – 11.40 ч.

5. 11.50 – 12.35 ч.

6. 12.40 – 13.25 ч.

7. 13.30 – 14.15 ч.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на на работещите в училището и на учениците за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

Директор:……………..

Лидия Франк

Запознати със заповедта:

Младена Шуманова………………. Севдалина Иванова……………..

Димитрина Стоилова………………….. инж. Гергана Илиева………………..

Антоанета Гоцева………………………. инж.Николай Занев………………

инж.Лидия Каменова………………………. инж.Минко Пулев……………………….

Красимира Миленкова………………. Петър Филипов…………………..

Оля Зарева………………….. Красимир Кръстев…………………..

инж.Росица Томова………………….. Димитър Димитров…………………..

Георги Симеонов…………………..

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

Н.Й.ВАПЦАРОВ”

гр.Сливница, ул.”Кирил и Методий” №4, e-mail:pgt_slivnitsa@abv.bg

З А П О В Е Д

819

13.09.2019 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 7 и чл.9, ал. 6 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и решение на Педагогическия съвет, съгласно Протокол № 16 от 13.09.2019 г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

Продължителност на учебните часове по учебна и производствена практика и почивките между тях, както следва:

кл.

гр.

ден

час

почивка

VIII а

I

четвъртък

08.00 -10.30

08.45 – 09.00

IХ а

I

сряда

08.00 -12.15

10.15 – 10.45

IХ б

I

вторник

08.00 -11.30

09.30 – 10.00

Х а

І

вторник

08.00 -11.30

09.30 – 10.00

Х б

І

понеделник

08.00 -10.30

08.45 – 09.00

Х б

ІI

понеделник

08.00 -10.30

08.45 – 09.00

ХІ а

І

петък

09.00 – 13.15

11.15 – 11.45

ХІ а

ІІ

петък

09.00 – 13.15

11.15 – 11.45

ХІІ а

I

четвъртък

09.00 – 14.00

11.15 – 11.45

ХІІ а

II

четвъртък

09.00 – 14.00

11.15 – 11.45

ХІІ б

I

сряда

08.00 – 14.00

10.15 – 10.45

ХІІ б

II

сряда

08.00 – 14.00

10.15 – 10.45

ХІІ а

І

понеделник

12.00 -14.00

без почивка

ХІІ б

І

вторник

13.00 -15.00

без почивка

Настоящата заповед да се сведе до знанието на на работещите в училището и на учениците за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

Директор:……………..

Лидия Франк

Запознати със заповедта:

Младена Шуманова………………. Севдалина Иванова……………..

Димитрина Стоилова………………….. инж. Гергана Илиева………………..

Антоанета Гоцева………………………. инж.Николай Занев………………

инж.Лидия Каменова………………………. инж.Минко Пулев……………………….

Красимира Миленкова………………. Петър Филипов…………………..

Оля Зарева………………….. Красимир Кръстев…………………..

инж.Росица Томова………………….. Димитър Димитров…………………..

Георги Симеонов…………………..