ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

Н.Й.ВАПЦАРОВ”

гр.Сливница, ул.”Кирил и Методий” №4, e-mail:pgt_slivnitsa@abv.bg

З А П О В Е Д

51

24.09.2019 г.

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.18, ал.2 и ал.3 от Наредбата за приобщаващото образование на МОН от 27.10.2017 г. и чл.27, ал.1, т.2 от същия нормативен акт

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Приложения към настоящата заповед график за провеждане на консултиране на учениците по учебните предмети извън редовните учебни часове през І-вия учебен срок на учебната 2019/2020 година.

Консултациите по отделните предмети ще се провеждат от преподавателите в съответните кабинети.

Класните ръководители да запознаят родителите и учениците с графика за провеждане на консултации.

Графикът да бъдат поставен на информационното табло на училището от завеждащ административна служба.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

Директор:…………….

Лидия Франк

Запознати със заповедта:

Антоанета Гоцева – кл.р-л VIII а кл……………….

Красимира Миленкова – кл.р-л IХ а кл……………….

инж.Лидия Каменова– кл.р-л IХ б кл…………………

Севдалина Иванова – кл.р-л X а кл…………………

Димитрина Стоилова – кл.р-л X б кл…………………

инж.Росица Томова – кл.р-л XI а кл…………………

Оля Зарева – кл.р-л XII а кл…………………

Георги Симеонов – кл.р-л XII б кл…………………

Мариана Григорова……………………

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

Н.Й.ВАПЦАРОВ” – гр. СЛИВНИЦА

гр.Сливница, ул.”Кирил и Методий” №4, e-mail:pgt_slivnitsa@abv.bg

Утвърждавам:

Директор:

Лидия Франк

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с учениците по предмети

през І-вия учебен срок на учебната 2019/2020 година

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

Час

АНТОАНЕТА ГОЦЕВА

СРЯДА

14.30

МЛАДЕНА ШУМАНОВА

ВТОРНИК

14.30

ДИМИТРИНА СТОИЛОВА

ПОНЕДЕЛНИК

14.30

инж.ЛИДИЯ КАМЕНОВА

ПОНЕДЕЛНИК

14.30

инж.РОСИЦА ТОМОВА

ВТОРНИК

14.30

КРАСИМИРА МИЛЕНКОВА

ЧЕТВЪРТЪК

14.30

ОЛЯ ЗАРЕВА

ЧЕТВЪРТЪК

14.30

инж. НИКОЛАЙ ЗАНЕВ

ПОНЕДЕЛНИК

14.30

инж.ГЕРГАНА ИЛИЕВА

ПОНЕДЕЛНИК

14.30

инж. МИНКО ПУЛЕВ

ЧЕТВЪРТЪК

14.30

Консултациите по отделните предмети ще се провеждат от преподавателите в съответните кабинети.