Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н

НА УЧИЛИЩЕТО

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Годишният план е приет на заседание на Педагогическия съвет

Протокол №16 от 13 септември 2019 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел първи

Кратък анализ и оценка на действителното състояние на дейността в училището.

Раздел втори

1.Мисия на училището

2.Визия на училището

3.Цели на училището

4.Статегии в дейността на училището

5.Приоритети в дейността на училището

Раздел трети

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите

І.Дейности за постигане на реални резултати в образователно -възпитателния процес.

ІІ.Вътрешноучилищен контрол.

ІІІ.Теми и график на заседанията на педагогическия съвет.

ІV.Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда.

Раздел първи

Кратък анализ и оценка на действителното състояние на дейността в училището

Цялостната дейност на Професионалната гимназия по транспорт “Н.Й.Вапцаров” през учебната 2018/2019 година бе подчинена на основните цели и протече съгласно залегналите в годишния план задачи.

В училището е създадена система на организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Правилното планиране на учебно-възпитателната работа бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнатите добри резултати в учебно-възпитателната работа са благодарение на създадените добри условия за учебен труд.

Учителският колектив отговорно изпълнява професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВП.

Учителският колектив има възможности да се справя и да решава възникнали проблеми.

Постигнати бяха успехи по следните направления:

Отчитаме като удовлетворителен факта, че планираният прием беше реализиран. Успяхме да реализираме прием от две паралелки след завършено основно образование по професиите „Техник по транспортна техника“ и „Монтьор на транспортна техника“. Броят на учениците в двете новоприети паралелки нарасна на 35, въпреки че наблюдаваме спад в общия брой на учениците. Това се обяснява с факта, че прилагаме стриктно санкцията „преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ спрямо ученици, които не посещават редовно учебните занятия. Местят се в самостоятелна форма на обучение и ученици с тежки социални проблеми. През 2017/2018 учебна година завършиха два класа с около 40 ученици. Приетите класове за учебната 2018/2019 г. също бяха два, но броят на новоприетите ученици към началото на изминалата учебна беше 31, а към края – 34. Общият брой ученици към началото на учебната година беше 152, (от 122 през 2013/2014 на 127 през 2014/2015, 135 през 2015/2016, 139 през 2016/2017, 169 през 2017/2018, 152 през 2018/2019 учебна година)

 • С цел създаване на условия за продължаващо професионално обучение и учене през целия живот извършваме и обучение на ученици в самостоятелна форма, броят на които не е постоянен но варира и е около 20.;

 • С цел подобряване на условията за учебен труд и повишаване качеството на подготовката по практика на професията през летните месеци беше извършен основен ремонт на учебните работилници със средства от бюджета на училището на обща стойност около 16 000 лв. Чрез инвестиране в развитието и осъвременяването на материалната база целим да се постигне повишаване на знанията, уменията и професионалните компетентности на учениците и развитие на техните личностни качества в съответствие с потребностите на пазара на труда.

 • Със средства от спечелен проект по национална програма за обогатяване на материалната база в професионалните гимназии се оборудват с нова съвременна техника на стойност 80 000 лв. учебните работилници.

 • МОН отпусна 131 000 лв. за реализиране на дейности по енергийна ефективност и през летните месеци беше санирана основната сграда.

 • Не можем да не отбележим, че за поредна година са налице много добри резултати на

изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, кат.В. Около 90 % от учениците получиха свидетелства за правоуправление, което е много добър резултат и говори за трайна тенденция в повишаване качеството на обучение по управление на МПС.

 • Училището ни участва ежегодно от възстановяването на състезанията по професията и

се класира винаги в призовата тройка, като през изтеклата учебна година училищният отбор се класира на трето място в регионалния кръг на националното състезание „Най-добър млад монтьор и водач на МПС”.

 • Висока оценка дава ръководството на сервиз „Ситроен“ и Bulgarian Truck ServiceLtd.

гр.Сливница, от провежданата учебна практика в реална работна среда.

Важен показател за качеството на обучението в училище е резултатът от ДЗИ. Като имаме предвид, че по-голямата част от учениците са със сериозни пропуски в усвояването на учебния материал, можем да отбележим като добро представянето на зрелостниците на държавните зрелостни изпити през майската изпитна сесия на изтеклата учебна 2018/2019 година. От 18 завършващи допуснати до ДЗИ бяха 17 ученици. На ДЗИ по БЕЛ през майската изпитна сесия се явиха всичките 17 ученици, от които неуспешно положили матурата са само петима. Резултатът тази година беше по-слаб от миналогодищния, но трябва да отчетем факта, че около 80% от завършилите бяха със слаб резултат от НВО след седми клас и бяха с изключително сериозни пропуски в овладяването на учебното съдържание от предходната училищна степен.

 • На ДИ за ПК се явиха всички допуснати ученици и успешно положиха ДИ, за разлика от миналата година, когато резултатът съвсем не беше удовлетворителен. Цялостната подготовка по обща, отраслова и специфична професионална подготовка трябва да е насочена към успешното полагане на ДИ за ПК и всички колеги по професионална подготовка трябва да бъдат отговорни за това.

Дейности, които се нуждаят от подобряване на ефективността:

 • Полагаме големи усилия за решаване на проблема с отсъствията. В Плана за работата на педагогическия съвет за учебната 2018/2019 г. са предвидени доклади на класните ръководители относно отсъствията и поведението на учениците, като в дневния ред на 10 заседания през изтеклата учебна година (от проведените общо 16) класните ръководители са давали информация за отсъствията и поведението на учениците и предприетите действия и мерки за намаляване броя на безпричинните отсъствия. Информирали са ПС за проведените срещи и разговори с родителите на най-често отсъстващите ученици. Ежемесечно и коректно беше подавана информация към Д ”Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”. Въпреки положените усилия обаче, броят на отсъствията средно на ученик в сравнение с предходната година се е увеличил и премина цифрата 100, което е тревожно. Имаме голям брой пътуващи ученици – 72 от учениците са ежедневно пътуващи, но мисля, че трябва да търсим и прилагаме нови подходи и практики за справяне с безпричинните отсъствия. Компромиси по този проблем не може да има.

 • Макар да отчитаме като удовлетворителен реализирания през 2018/2019 година прием и

увеличаване броя на учениците, трябва да работим активно по разширяване на приема и увеличаване броя на новоприетите ученици. Причините обаче са обективни. Факт е, че броят на децата и учениците намалява, говори се вече не за демографска криза, а за катастрофа. Проблем е също, че на сравнително малка територия се предлага гимназиално образование в много училище. Получи статут на обединено и ОУ в с.Алдомировци.

 • Трябва да продължим да работим за повишаване на резултатите от ДЗИ и ДИ за СПК, като се

предоставят и се задължават учениците с обучителни затруднения да присъстват на консултации.

 • Да се увеличи броят на учениците, които продължават образованието си във ВУЗ. (От успешно завършилите дванадесетокласници към момента имаме информация, че във ВУЗ са приети около 5 наши възпитаници).

 • през изтеклата учебна година броят на часовете, в които учителите са отсъствали, е 260, т.е. имаме известно намаляване в сравнение с миналата учебна година, когато бяха 291 (при 580 обаче през 2016/2017) В 15 часа през учебната година учениците са имали свободни часове ( при 16 през предходната). Радващ е фактът обаче, че не малка част от отсъствията на колегите е по повод командировки във връзка с участие в работни срещи с експерти, придружаване на учениците по повод участието им в състезания и дейности по проекти, платен отпуск във връзка с повишаване на квалификацията и др.

 • Необходимо е да подобрим индивидуалната работа с учениците и сътрудничеството с родителите с цел преодоляване на съществените пропуски в усвояването на учебното съдържание, с които постъпват при нас голяма част от учениците, да променим мотивацията им за учебен труд и да работим за подобряване на резултатите от УВР.

 • Необходимо е да подобрим състоянието на училищната дейност по квалификация чрез подобряване на планирането, организирането, координирането и контрола на квалификационните дейности в училище.

 • Необходимо е всички педагогически специалисти да участват в извънучилищни, както и във вътрешноучилищни форми на квалификационна дейност, да се популяризират и прилагат добрите педагогически практики по всеки учебен предмет в училище

През настъпващата нова учебна година е необходимо:

 • упорито да продължим да работим по намаляване броя на безпричинните отсъствия чрез

повишаване мотивираността на учениците и активна работа със семейството /особено с учениците, които през изтеклата учебна година са носители на най-голям брой отсъствия, и класовете, които са носители на най-голям брой отсъствия средно на ученик/.

 • да повишим качеството на подготовка по БЕЛ, теория и практика на професията с цел

по-висока успеваемост на държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация и успешната професионална реализация на готвените от нас кадри. Разширяване на иновативните и интерактивни методи на обучение;

 • да задържим и повишим постигнатото качество на обучение по управление на МПС;

 • да продължи работата по осигуряване на професионална подготовка, съответстваща на

европейските образователни стандарти чрез разширяване на кръга от работодатели от професионално направление “Транспорт”, с които училището е в договорни отношения. Учебната и производствената практика на учениците от ХІ и ХІІ клас е изведена в базите на работодателите от АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ – сервиз СИТРОЕН и Bulgarian Truck ServiceLtd. – гр.Сливница, но по-нататъшното разширяване на контактите ще гарантира трудовата реализация на по-голяма част от завършващите;

 • да продължи работата по обогатяване на учебните кабинети с учебно-технически средства и дидактически материали;

 • да продължи работата по гражданското образование на учениците;

 • да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите, особено по

професионална подготовка;

 • специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-

голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд;

 • да се обмислят и приложат ефективни форми на работа с изоставащите ученици в рамките

на учебния час и под формата на консултации и допълнителна работа с цел наваксване на пропуските в обучението в основната образователна степен;

Раздел втори

1.Мисия на училището

Мисията на ПГ по транспорт “Н.Й.Вапцаров” – гр.Сливница, е да формира личности с висока интелектуална и професионална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна професионална и обществена реализация.

Да възпитава и обучава според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности и изискванията за изграждане на гражданско общество у нас.

Да развива способности у учениците за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.

Да работи за усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

2.Визия на училището

Утвърждаване на ПГ по транспорт “Н.Й.Вапцаров” – гр.Сливница, като конкурентоспособно училище, формиращо у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо, креативно и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България, Европа и света.

Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

3.Цели на училището

 • Издигане и утвърждаване престижа на училището;

 • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа;

 • Ускорено и ефективно изучаване на чужди езици;

 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие

на подрастващите;

 • Повишаване квалификацията на учителите;

 • Въвеждане на ИКТ в обучението;

 • Изграждане на образовани личности с възможности за професионална и обществена

реализация.

4.Стратегии в дейността на училището

 • Издигане качеството както на общообразователната, така и на професионалната

подготовка на учениците;

 • Усъвършенстване на работата с изоставащите и често отсъстващите ученици;

 • Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията;

 • Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и

тяхното правилно използване;

 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от

всеки възпитаник;

 • Защита личното достойнство на учениците в синхрон с процесите на

демократизация в обществото;

 • Обогатяване на материалната база;

 • Работа по проекти;

 • Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови

форми и методи на обучение и дидактически технологии.

5.Приоритети в дейността на училището

 • Акцентиране на подготовката по български език и литература и чуждоезиково

обучение;

 • Повишаване качеството и ефективността на обучението по професионална

подготовка и информационни технологии;

 • Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния

процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри;

 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност и

сътрудничество с такава цел със сродни училища;

 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол;

 • Гражданско образование;

 • Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез

ефективно използване на наличната материално-техническа база;

 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, фирми и

спомоществователи, отворени за проблемите на училището, и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на материално-техническа база;

 • Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в

решаване на училищните проблеми.

Раздел трети

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите

І.Дейности за постигане на реални резултати от образователно-възпитателния процес

1.Административна дейност

 • Изготвяне на седмичното разписание на учебните занятия за първи учебен срок.

отг.инж.Л.Каменова срок: 13.09.2019 г.

 • Изготвяне на Списък – Образец № 1 за учебната 2018/2019 година.

отг.директорът срок: 16.09.2019 г.

 • Съгласуване на седмичното разписание на учебните занятия за първи учебен срок с РЗИ.

отг.директорът срок: 17.09.2019 г.

 • Изготвяне на годишни планове на учебния материал и на плановете на класните ръководители.

отг.преподавателите срок: 13.09.2019 г.

кл.ръководители

 • Изготвяне на график за провеждане на втори час на класа.

отг.Оля Зарева срок: 13.09.2019 г.

 • Изготвяне на график за провеждане на класните и контролни работи за първи учебен срок

отг.инж.Г.Илиева срок: 27.09.2019 г.

 • Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците през първи учебен срок

отг.Оля Зарева срок: 24.09.2019 г.

 • Преглед на задължителната документация за началото на учебната 2019/2020 година.

отг.директорът срок: 13.09.2019 г.

 • Планиране на:

броя на пенсиониращите се педагогически кадри;

отг.директорът срок: 27.09.2019 г.

гл. счетоводител

нуждите от педагогически кадри за следващата учебна година;

отг.директорът срок: 31.11.2019 г.

необходимата учебна и училищна документация.

отг.директорът срок: 31.11.2019 г.

зав.адм.служба

2.Социално-битова и стопанска дейност

 • Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане на рушене и унищожаване на училищното имущество.

отг.преподавателите срок:постоянен

кл.ръководители

 • Определяне приоритетите при придобиването на материално-техническата база и тяхното йерархическо подреждане.

отг.директорът срок: 31.10.2019 г.

гл. счетоводител

 • Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства.

отг. директорът срок: 27.09.2019 г.

гл. счетоводител

 • Кампании за популяризиране на хигиенните навици и опазване на училищната и околната среда от замърсяване.

отг.кл.ръководители срок: постоянен

преподавателите

 • Планиране на строително-ремонтните работи за следващата учебна година

отг.директорът срок: 30.04.2020 г.

гл. счетоводител .

 • Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на условия за нормален учебен процес.

отг.директорът срок:11.10.2019 г.

 • Актуализиране на Плана за здравно и гражданско образование и възпитание на учениците.

отг.педагог.съветник срок:17.09.2019 г.

кл.ръководители

3.Честване на празници и провеждане на училищни тържества

 • Тържествено откриване на новата учебна година.

отг.директорът срок:16.09.2019 г.

кл.ръководители

 • Ден на Независимостта на България.

отг.Кр.Миленкова срок:20.09.2019 г.

кл.ръководители

 • Ден на народните будители. През настоящата учебна година да продължи издирването и популяризирането на будителите с местно значение.

отг. Кр.Миленкова срок:31.10.2019 г.

кл.ръководители

 • Патронен празник на училището.

отг. Кр.Миленкова срок:07.12.2019 г.

Севдалина Иванова

кл.ръководители

 • Коледно тържество.

отг.кл.ръководители срок:20.12.2019 г.

 • Отбелязване на 147-годишнината от обесването на Васил Левски.

отг.Кр.Миленкова срок:19.02.2020 г.

кл.ръководители

 • Трети март – Ден на Освобождението на България – национален празник.

отг.Кр.Миленкова срок:28.02.2020 г.

кл.ръководители

 • Великден – благотворително тържество.

отг. кл.ръководители срок:между Цветница

и Великден 2020 г.

 • Ден на Европа, на ученическото самоуправление и на отворените врати.

отг.:педагог.съветник срок:09.05.2020 г.

кл.ръководители

 • Тържествено изпращане на абитуриентите

отг. Оля Зарева

Г.Симеонов срок:15.05.2020 г.

 • Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България

отг.Кр.Миленкова срок:02.06.2020 г.

кл.ръководители

 • Тържествено закриване на учебната година.

отг.кл.ръководители срок:30.06.2020 г.

4.Организиране на изложби

 • Фотоизложба за Деня на народните будители /фоайето на училището/.

отг. кл.ръководители

срок:31.10.2020 г.

 • Историята на моето училище” /фоайето на училището/.

отг. кл.ръководители

срок:02.12.2019 г.

 • Освобождението на България”

отг. кл.ръководители срок:25.02.2020 г.

 • Войнишките паметници в моя роден край”

отг. кл.ръководители срок:30.04.2020 г.

Ученическият съвет

5.Провеждане на конкурси, викторини и състезания

 • Рецитал и викторина, посветени на патрона на училището Н.Й.Вапцаров.

отг. кл.ръководители срок:07.12.2019 г.

М.Шуманова

 • Най-красива Коледна украса” – конкурс.

отг. кл.ръководители срок:20.12.2019 г.

 • Организиране и провеждане на училищния кръг на националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“

отг. инж.Минко Пулев срок:22.02.2020 г.

 • Подготовка на училищния отбор и участие в регионалния кръг на националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ – ново

отг. инж.Минко Пулев срок:15.03.2020 г.

 • Българийо, за тебе те умряха…” – викторина / Сливница и героите на Сръбско-българската война / отг. кл.ръководители срок:26.04.2020 г.

Кр.Миленкова

6.Посещения на театрални постановки

 • Посещение на театрална постановка през І-вия учебен срок.

отг.кл.ръководители срок:м. декември 2019 г.

М.Шуманова, инж.Л.Каменова

 • Посещение на театрална постановка през ІІ-рия учебен срок.

отг. кл.ръководители срок:м. април 2019 г.

инж.Р.Томова, Д.Стоилова

7.Провеждане на състезания

/Състезанията се провеждат съгласно График за провеждане на националните състезания в средните училища през 2019/2020 година/

 • Училищно състезание “Най-добър млад монтьор и водач на МПС” /да се проведе съвместно с и в базата на Bulgarian Truck ServiceLtd. – гр.Сливница/

отг.учителите по уч.практика

инж.М.Пулев

срок:м. февруари 2020 г.

 • Участие в регионален кръг на състезанието “Най-добър млад монтьор и водач на МПС”

отг. инж.М.Пулев, учителите по

теория на професията и по уч.практика

срок:м. март 2020 г.

 • Аз познавам Правилника за движение по пътищата “ – състезание между ХІ и ХІІ клас по решаване на листовки

отг.Д.Димитров

срок:м. март 2020 г.

8.УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР

Спортна дейност

Срок

Организира

Място

на провеж-

дане

Контро-

лира

1.Вътрешноучилищен турнир по футбол

м. Х

2019 г.

Г.Симеонов

Футболно игрище

Оля Зарева

2.Вътрешноучилищен турнир по тенис на маса

м. ХІІ

2019 г.

Г.Симеонов

Училището

Директорът

3.Вътрешноучилищен

турнир по баскетбол

м. ІV

2020 г.

Г.Симеонов

Училището

Оля Зарева

4.Вътрешноучилищен турнир по волейбол

м. V

2020 г.

Г.Симеонов

Училището

Оля Зарева

5.Вътрешноучилищен турнир по футбол

м. ІV-V

2020 г.

Г.Симеонов

Футболно игрище

Оля Зарева

6.Училищен крос в чест на патронния празник на училището

края на ХІ / началото на ХІІ 2019 г.

Г.Симеонов

кл.ръководите-ли

по определен маршрут

Директорът

УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ

Общоучилищни походи до войнишките паметници

м.септември

м.май

Г.Симеонов

кл.ръководите-ли

по определен маршрут

Директорът

ЕКСКУРЗИИ

Провеждане на екскурзии по класове, съгласно график

м. V – VІ

2020 г.

кл.ръководи-тели

по опреде-лен маршрут

Директорът

При провеждането на спортно-състезателните и туристическите дейности да се спазват установените единни правила, норми и изисквания. Целта на спортно-туристическата дейност е подпомагане на общото развитие на подрастващия организъм и развитие на физическите умения и качества, както и развитие на умения за работа в екип, чувство за колективизъм, приобщаване към традициите на училището и училищния живот.

ІІ.Вътрешноучилищен контрол

1.Обект и предмет на контролната дейност:

 • Учебната работа на учениците и учебните резултати;

 • Учебната, педагогическата и организационната работа на учителите;

 • Работата на обслужващия и помощния персонал;

 • Косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности.

2.Форми на контролната дейност:

 • Педагогически проверки:

 • превантивни;

 • тематични;

 • текущи.

 • Административни проверки:

 • на училищната документация, свързана с учебния процес;

 • на друга документация – техническа и технологична, документи за материалните и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с персонала, свързана с финансовата дейност.

 • Проверки на социално-битовата и стопанската дейност;

 • Проверка по спазването на :

 • Правилника за вътрешния трудов ред в училище;

 • Правилника за дейността на училището;

 • изготвените графици;

 • Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

 • седмичното разписание.

 • Проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО на МОН и МОН.

 • Контрол върху готовността на учениците от ХІІ клас за държавните зрелостни изпити и изпитите за придобиване на професионална квалификация.

3.Срокове:

Контролната дейност в училище се осъществява по приложения План за контролната дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове.

ІІІ.План за работата на педагогическия съвет

за учебната 2019/2020 г.

СЕПТЕМВРИ

05-13.09.

1.Отчет на директора за изпълнение решенията от предходния педагогическия съвет.

2.Определяне състава на ПС и определяне ритмичността на работата на съвета.

3.Приемане на отчета за изпълнението на Плана за действие с финансиране за учебната 2018/2019 г. към Стратегия за развитие на училището за периода 2016-2020 год. 4.Приемане на актуализираната Стратегия за развитие на училището за периода 2016-2020 год. и План за действие с финансиране за учебната 2019/2020 г.

5.Приемане на актуализирания Правилник за дейността на училището.

6.Определяне формите на обучение за учебната 2019/2020 г.

7.Приемане на актуализирания Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд за учебната 2019/2020 год.

8.Приемане на актуализирания Правилник за вътрешния трудов ред.

9.Приемане на Годишен план за дейността на училището през учебната 2019/2020 г.

 • Приемане на План за работата на ПС.

 • Приемане на План за квалификационната дейност.

 • Запознаване на ПС с Годишния план за контролната дейност на директора

10. Приемане на актуализиран План за обучение за действия при бедствия аварии и катастрофи.

11. Приемане на решение във връзка с организацията на учебните часове по учебна практика и почивките между тях през първия учебен срок ( чл.9, ал.6, т.2 от Наредба №10).

12. Приемане на видовете модули по учебния предмет ”Физическо възпитание и спорт”.

13.Определяне на класните ръководители.

14.Приемане на Програма за здравно и гражданско образование.

15.Разглеждане на подадени заявления от ученици за приемане в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година.

16.Определяне на дата за провеждане на общоучилищна родителска среща и по класове.

СЕПТЕМВРИ

20-25.09.

1.Отчет на директора за изпълнение решенията от предходния педагогически съвет

2.Определяне на дати за държавни изпити по практика на професията през януарската, юнската и септемврийската изпитна сесия на учебната 2019/2020 г.

3.Доклад на класния ръководител на учениците от самостоятелна форма на обучение за резултатите от обучението след приключване на септемврийската изпитна сесия на учебната 2018/2019 г.

4. Приемане на План за сигурност при противодействие на тероризма ПГТ ,,н. й. вапцаров“

5. Приемане на училищна Програма за намаляване на риска от отпадане на ученици от образователната система

ОКТОМВРИ

1.Отчет на директора за изпълнение решенията от предходния педагогически съвет.

2.Информация от класните ръководители за отсъствията и поведението на учениците и набелязване на мерки за намаляване на броя на безпричинните отсъствия . Обсъждане на предложения за налагане на санкции на учениците поради допуснати неизвинени отсъствия или дисциплинарни нарушения /подадена информация към Д”Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето”/.

3.Приемане на план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.

4.Приемане на планове на постоянните комисии и методическите обединения на учителите по общообразователни учебни предмети, професионална подготовка и класните ръководители.

5. Докладване пред ПС на резултатите от проведените входящи нива по учебните предмети. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.

НОЕМВРИ

1.Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.

2.Информация от класните ръководители за отсъствията и поведението на учениците и набелязване на мерки за намаляване на броя на безпричинните отсъствия . Обсъждане на предложения за налагане на санкции на учениците поради допуснати неизвинени отсъствия или дисциплинарни нарушения /подадена информация към Д”Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето”/.

3.Докладване на списъка на учениците, които ще получават стипендия през І-вия учебен срок на учебната 2019/2020 г.

4.Анализ на реализирания прием и обсъждане на мероприятия и дейности за набиране на ученици за следващата 2020/2021 учебна година.

5.Обсъждане на предложения за професии, по които да се осъществява обучение за първи път от учебната 2020/2021 година.

6.Запознаване с констативни протоколи от извършени проверки на контролните органи на РУО на МОН и от директора на училището.

7.Обсъждане на организацията за честване на патронния празник на училището.

10.Обсъждане на организацията за провеждане на Коледен празник на 20.12.2019 г.

ДЕКЕМВРИ

1.Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.

2.Информация от класните ръководители за отсъствията и поведението на учениците и набелязване на мерки за намаляване на броя на безпричинните отсъствия . Обсъждане на предложения за налагане на санкции на учениците поради допуснати неизвинени отсъствия или дисциплинарни нарушения /подадена информация към Д”Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето”/.

3.Разглеждане на заявления и допускане до явяване на ДИ през януарската изпитна сесия на лица, придобили право да положат държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната

2019/2020 г.

4.Докладване на списъка на учениците от самостоятелна форма на обучение, допуснати до явяване на изпити през януарската изпитна сесия на учебната 2019/2020 г.

5.Обсъждане на предложения за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година.

6.Предоставяне на информация от учителите, участвали в различни квалификационни форми от началото на учебната 2019/2020 година до датата на съвета.

ЯНУАРИ

1.Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.

2. Отчет на класните ръководители за изпълнението на наложените санкции на учениците по чл.64, ал.1, т.2 от Правилника за дейността на училището

3.Информация от класните ръководители за отсъствията и поведението на учениците и набелязване на мерки за намаляване на броя на безпричинните отсъствия . Обсъждане на предложения за налагане на санкции на учениците поради допуснати неизвинени отсъствия или дисциплинарни нарушения /подадена информация към Д”Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето”/.

4. Приемане на решение във връзка с организацията на учебните часове по учебна практика и почивките между тях през втория учебен срок ( чл.9, ал.6, т.2 от Наредба №10).

5. Обсъждане на сроковете за оформяне на срочния успех на учениците при спазане изискванията на Наредба № 3 за системата за оценяване (за 11 и 12 клас) и Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците (за 8, 9 и 10 клас). Срокове за оформяне на задължителната училищна документация.

ФЕВРУАРИ

 1. Отчет на директора за изпълнение на решенията на педагогическия съвет.

2. Отчет на класните ръководители за изпълнението на наложените санкции на учениците по чл.64, ал.1, т.2 от Правилника за дейността на училището.

3.Информация от класните ръководители за отсъствията и поведението на учениците и набелязване на мерки за намаляване на броя на безпричинните отсъствия . Обсъждане на предложения за налагане на санкции на учениците поради допуснати неизвинени отсъствия или дисциплинарни нарушения /подадена информация към Д”Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето”/.

4. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок по класове и по учебни предмети. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати – акцент върху НВО в Х клас и ДЗИ в ХII клас.

5.Информация за броя на отпадналите ученици, анализ на причините и набелязване на мерки за превенция на отпадането от училище.

6.Отчет на дейността на постоянните училищни комисии и МО през първия учебен срок.

7.Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок. 8.Запознаване с графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019/2020 г. и определяне състава на училищната зрелостна комисия.

9.Актуализиране списъка на учениците, които ще получават стипендия през ІІ-ия учебен срок на учебната 2019/2020 година.

М А Р Т

1.Отчет на директора за изпълнение на решенията на педагогическия съвет.

2. Отчет на класните ръководители за изпълнението на наложените санкции на учениците по чл.64, ал.1, т.2 от Правилника за дейността на училището.

3.Информация от класните ръководители за отсъствията и поведението на учениците и набелязване на мерки за намаляване на броя на безпричинните отсъствия . Обсъждане на предложения за налагане на санкции на учениците поради допуснати неизвинени отсъствия или дисциплинарни нарушения /подадена информация към Д”Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето”/.

4.Докладване на списъка на учениците от самостоятелна форма на обучение, допуснати до явяване на изпити през първата поправителна изпитна сесия на учебната 2019/2020 г.

5.Определяне на дата и създаване на организация по провеждането на „Ден на отворените врати“

МАРТ – АПРИЛ

1.Отчет на директора за изпълнение на решенията на педагогическия съвет.

2. Отчет на класните ръководители за изпълнението на наложените санкции на учениците по чл.64, ал.1, т.2 от Правилника за дейността на училището.

3.Информация от класните ръководители за отсъствията и поведението на учениците и набелязване на мерки за намаляване на броя на безпричинните отсъствия . Обсъждане на предложения за налагане на санкции на учениците поради допуснати неизвинени отсъствия или дисциплинарни нарушения /подадена информация към Д”Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето”/.

4. Информация от учителите относно готовността на учениците за провеждане на НВО по БЕЛ и математика в X клас. Организиране и провеждане на пробни изпити.

5.Информация от учителите относно готовността на учениците за провеждане на държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през изпитна сесия май- юни на учебната 2019/2020 г.

6. Определяне начина за образуване на бала и реда за класиране на ученици с равен бал, когато с броя им се надхвърля броят на местата, утвърдени с държавния план-прием.

АПРИЛ – МАЙ

1.Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.

2. Отчет на класните ръководители за изпълнението на наложените санкции на учениците по чл.64, ал.1, т.2 от Правилника за дейността на училището.

3.Информация от класните ръководители за отсъствията и поведението на учениците и набелязване на мерки за намаляване на броя на безпричинните отсъствия . Обсъждане на предложения за налагане на санкции на учениците поради допуснати неизвинени отсъствия или дисциплинарни нарушения /подадена информация към Д”Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето”/.

4.Свеждане на информаация до членовете на ПС във връзка с организацията и провеждането на ДЗИ през майската изпитна сесия на учебната 2019/2020 г.

5. Запознаване на ПС с Националната програма „Осигуряване на мадерна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование” за учебната 2018/2019 г. и вземане на решение относно кандидатстване на училището с проект по програмата.

6.Разглеждане на предложения за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май.

МАЙ

15.05.

1.Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.

2. Отчет на класните ръководители за изпълнението на наложените санкции на учениците по чл.64, ал.1, т.2 от Правилника за дейността на училището.

3.Информация от класните ръководители за отсъствията и поведението на учениците и набелязване на мерки за намаляване на броя на безпричинните отсъствия . Обсъждане на предложения за налагане на санкции на учениците поради допуснати неизвинени отсъствия или дисциплинарни нарушения /подадена информация към Д”Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето”/.

4.Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците по учебните предмети и предлагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.

5.Припомняне на членовете на Държавната зрелостна комисия и на Комисията за провеждане на ДЗИ в училище на дейностите и сроковете за изпълнението им.

6.Приемане на докладите на класните ръководители на ХІІ клас за допускане на учениците от випуск 2020 до явяване на държавни зрелостни изпити и до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през сесия май-юни на учебната 2019/2020 година.

7.Отмяна на наложените през учебната година наказания на ученици от ХІІ клас.

ЮНИ

1.Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.

2.Обсъждане на сроковете за оформяне на срочния успех на учениците при спазане изискванията на Наредба № 3 за системата за оценяване (за 11 клас) и Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците (за 8, 9 и 10 клас). Срокове за оформяне на задължителната училищна документация.

3.Обсъждане на сроковете за попълване на задължителната училищна документация.

4.Определяне броя на членовете и състава на училищната комисия за оценяване постигнатите резултати от труда на педагогическите специалисти през учебната година /диференцирано заплащане/.

5. Приемане на списъка с учебни предмети за изучаване в РПП или ЗИП през учебната 2020/2021 година.

6.Определяне на комисии и обсъждане на мерки за подготовка на МТБ за учебната 2020/2021 година и обогатяване на кабинетите с учебно-технически средства и дидактически материали..

7. Информация за резултатите от обучението след приключване на сесия април-май за учениците от СФО и докладване списъците на учениците, които ще полагат поправителни изпити през втората поправителна изпитна сесия на учебната 2019/2020 г.

ЮЛИ

1 или 2 юли

1.Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.

2.Приемане докладите на класните ръководители за края на учебната 2019/2020 година.

3.Докладване списъците на учениците, които ще полагат поправителни изпити през юлската изпитна сесия на учебната 2019/2020 г.

4.Отмяна на наложените през учебната година наказания.

ЮЛИ

10 – 15 юли

1.Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.

2. Отчет за изпълнението на годишния план на училището.

3.Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците по учебните предмети и набелязване на конкретни мерки с цел подобряване на образователните резултати.

4.Отчет за дейността на постоянните училищни комисии и методическите обединения през учебната 2019/2020 година.

5. Обсъждане на проекта за Списък – Образец № 1 за учебната 2020/2021 година.

6. Докладване на списъка на учениците от дневна форма на обучение, които ще се явяват на изпити през втората поправителна изпитна сесия на учебната 2019/2020 г.

АВГУСТ

28.-30.08

1. Отчет на директора за изпълнение на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет.

2. Приемане на докладите на класните ръководители на учениците от ХІІ клас, дневна и самостоятелна форма на обучение, за допускане на ученици от випуск 2020, както и завършили минали години до явяване на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация и до държавни зрелостни изпити през сесия август-септември на учебната 2019/2020 година.

3. Приемане на Училищните учебни планове за учебната 2020/2021 г. и определяне на групите по ЗИП.

4. Докладване списъците на учениците от дневна форма на обучение, които ще полагат поправителни изпити през септемврийската изпитна сесия на учебната 2019/2020 г.

5. Определяне броя и вида на методическите обединения.

6. Определяне на видовете и състава на постоянните училищни комисии.

7. Организиране провеждането на държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация през септемврийската сесия на учебната 2019/2020 година.

8. Обсъждане на организацията за подготовката и провеждането на ритуала по тържественото откриване на учебната 2020/2021 година.

ІV.Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда

А.Интеграционни връзки

1.Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения.

2.Установяване на контакти с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.

3.Създаване на контакти и развиване на партньорството със сродни образователни институции и фирми от сферата на транспорта, които биха били полезни на училището /ПГ по транспорт „Юрий Гагарин“ – гр.Радомир, Bulgarian Truck ServiceLtd. – гр.Сливница, Ситроен, Мото Пфое, Тойота и др./

4.Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти.

5.Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база в училище.

6.Актуализиране на връзките със следните институции:

= Център за гражданска защита;

= РСПБЗН;

= Детска педагогическа стая;

= Д”Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”

= Читалище и др.

7.Съвместна дейност с:

=РУО на МОН – София-регион;

=Общинска администрация;

=Полиция, съдебна власт, прокуратура;

=Здравеопазване и др.

Б.Взаимодействие с родителите

1.Осъществяване на взаимодействие с родителската общност чрез съвместна дейност с Обществения съвет при училището и родителските комитети по класове.

2.Ангажиране на Обществения съвет при училището и родителските комитети по класове при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материално-техническата база.

3.Засилване на взаимодействието с Обществения съвет при училището и родителските комитети по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.

4.Съдействие от страна на родителите при провеждане на училищни мероприятия.

5.Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите относно училищни проблеми.

6.Изготвяне на графици за консултации на родителите и учениците с класните ръководители и учителите.

7.Актуализиране и поддържане на таблото за информация на родителите и учениците.

8.Провеждане на родителски срещи – общоучилищни и по класове по следния график:

м.октомври

Запознаване на родителите с Етичния кодекс на училищната общност, Правилника за дейността на училището, училищните учебни планове, Правилника за безопасни условия на възпитание, обучение и труд, графика за провеждане на класните и контролни работи през първия учебен срок, графиците за консултации на родителите и учениците с класните ръководители и учителите и др.

м.декември

Готовност на учениците за приключване на първия учебен срок.

Предоставяне на информация на родителите на зрелостниците относно предстоящите държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2019/2020 г.;

Организационни въпроси във връзка с бала на абитуриентите.

м.април

Готовност на учениците за приключване на учебната година. Обсъждане на организацията, готовността, маршрути и дати за провеждане на училищни екскурзии. Съдействие от страна на родителите в кампанията по реализиране на приема за учебната 2019/2020 година.

НЕУЧЕБНИ ДНИ за учебната 2019/2020 г.

20.05. 2020 г. – ДЗИ по Български език и литература

22.05. 2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х кл.

11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х кл.

ДИРЕКТОР:

ЛИДИЯ ФРАНК

ДНЕВЕН РЕЖИМ

НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

Н.Й.ВАПЦАРОВ“ – гр.СЛИВНИЦА

 1. Организацията на учебния ден в Професионалната гимназия по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ е полудневна. Учебните занятия се провеждат в една смяна – предобед.

 2. Учебната и производствената практика на учениците се провежда по график, утвърден от директора.

 3. Начало на учебните занятия – 8.00 ч.

 4. Край на учебните занятия – 14.15 ч.

ДИРЕКТОР:

ЛИДИЯ ФРАНК