Обучение на тема: РАБОТА СЪС ЗАВИСИМОСТИ В УЧИЛИЩНА СРЕДА Дата: 17.11.2023 г. (присъствено) и 01.12.2023 г. (онлайн) Обучител: Светлана Велкова

Обучител: Академия Школо, Обучавано училище: ПГТ “Никола Й. Вапцаров”, гр. Сливница Цели на обучението: В проведеното обучение участниците се запознаха с различните видове зависимо поведение и с подходите за реакцията към тях. Представиха се различни стратегии и програми за превенция на зависимото поведение, които имат директна приложимост във всяко училище. Участниците се запознаха с ефективни и практически приложими подходи за екипно взаимодействие, с цел превенция на зависимостите. Дискутира се ролята на педагога  при установяване на зависимости и потенциалните партньори в борбата със зависимото поведение.

Квалификационен курс ,,Първа долекарска помощ" - Основен курс (ВТОРО НИВО) 03.11.2022г.

Обучението се проведе от лекарския екип на Академия Първа Помощ.

Курсът е разделен на 2 модула – присъствен и дистанционен (онлайн)

Присъствения включва лекционна и практическа част в рамките на един ден:

Лекционна част:

 • Първа помощ – същност.
 • Спасителна верига.
 • Социално значими заболявания и спешни състояния – същност.
 • Инфаркт – Симптоми и първа помощ 
 • Инсулт – Симптоми и първа помощ 
 • Хипертонична  и Хипотонична криза – Симптоми и първа помощ
 • Колапс.  
 • Диабет и хипогликемична криза.
 • Астматичен пристъп.
 • Епилептичен припадък, видове епилепсия – абсанс епилепсия.
 • Алергии – алергична реакция – анафилаксия – Симптоми и първа помощ 
 • Проверка на общото състояние на пострадал – алгоритъм на действие.
 • Рани – обработка на рана.  
 • Очна травма – първа помощ. 
 • Травми.    

Практическа част:  

 • Първа помощ – оценка на състоянието на пострадал 
 • Противошокова поза
 • Обработка на рана.
 • Задавяне -работа с манекен за задавяне.
 • Обездвижваме на долен крайник.
 • Техники на кръвоспиране – преговор и надграждане.

Дистанционен модул:

След присъствения модул всеки участник ще получи достъп до онлайн модула, където има всички материали и информация, които обсъждаме по време на курса. След попълването на кратък тест, се издава индивидуален сертификат, носещ един квалификационен кредит.

Училището планира квалификация на всички /1бр./ педагогически специалисти на тема “Убеждаваща комуникация”, което ще се проведе в ПГТ “Н.Й.Вапцаров”-гр.Сливница на 07.07.2022г. от 09 ч. до 16 ч. от обучителна организация “Школо” ООД. Обучението ще бъде с общо времетраене 16 академични часа в частично присъствена форма, одобрено със заповед ма Министъра на образованието и науката и вписано в ИРОПК.