Със заповед на Директора на ПГТ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Сливница, е назначена комисия за стипендии, в състав:

Председател:

инж.Минко Василев Пулев – учител практическо обучение

Членове:

1.Красимира Лазарова Миленкова – главен учител,

2.Лидия Каменова Иванова – учител,

3.Надя Василева Величкова – главен счетоводител

Със заповед на Директора на ПГТ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Сливница са утвърдени следните критерии:

І.Критерии и показатели за отпускане на месечни стипендии по чл.4, ал.1 от Постановлението на МС, както следва:

1.За постигнати образователни резултати (чл.4, ал.1, т.1 от ПМС № 328 от 21.12.2017г.):

а) отличен успех (5.50) или по-висок;

2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането ( чл.4, ал.1, т.2 от ПМС № 328 от 21.12.2017г.):

а) доход на член от семейството, който е по-нисък или равен на една минимална работна заплата;

б) успех, не по-нисък от мн.добър (4.50).

3.За подпомагане на ученици с трайни увреждания( чл.4, ал.1, т.3 от ПМС № 328 от 21.12.2017г.):

а) документи, удостоверяващи наличието на трайно увреждане ( “Човек с трайно увреждане” е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто).

4.За ученици без родители ( чл.4, ал.1, т.4 от ПМС № 328 от 21.12.2017г.):

а) документи, удостоверяващи, че ученикът е без родител/и ( един или двама починали родители)

5. За ученици, които са приети за обучение в класове по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година (чл.4, ал.1, т.6 от ПМС № 328 от 21.12.2017г.)

ІІ.Критерии и показатели за отпускане на еднократни стипендии по чл.5, ал.1 от Постановлението на МС:

 1. Постигнати високи резултати в учебната дейност ( Комисията реши към „високи резултати” да включи и редовното присъствие в училище, като се предвижда учениците допуснали до 30 отсъствия общо, също да могат да получат еднократна стипендия).

 2. Постигнати високи резултати в извънкласната или извънучилищна дейност, в т.ч. призови места в областни, регионални и национални състезания.

 3. Наличие на социални обстоятелства, които възпрепятстват достъпа до образование.

ІІІ. Условия и ред за отпускане на стипендии.

 1. Месечните стипендии по чл.4, ал.1, т.1, т.2 и т.6 от Постановлението на МС се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните занятия;

 2. Месечните стипендии по чл.4, ал.1, т.1, т.2 и т.6 от Постановлението на МС се предоставят след класиране на учениците от училищна комисия;

 3. За всеки вид стипендия по чл.4, ал.1, т.1, т.2 и т.6 се извършва отделно класиране.

 4. Месечните стипендии по чл.4, ал.1, т.3 и т.4 от Постановлението на МС се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им.

 5. Месечните стипендии по чл.4, ал.1, т.3 и т.4 от Постановлението на МС се изплащат и за периода на неучебните месеци.

 6. За отпускане на стипендии по чл.4, ал.1, т.3 и т.4 от Постановлението на МС не се извършва класиране.

 7. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

 8. Когато ученикът е класиран за стипендия по чл.4, ал.1, т.6 и едновременно за стипендия за постигнати образователни резултати, има право да получи и 50 на сто от размера й.

 9. Решение за отпускане на еднократни стипендии взема Педагогическият съвет.

 10. За отпускане на еднократни стипендии не се извършва класиране.

 11. За един и същ ученик еднократна стипендия може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

 12. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

 13. Ученикът кандидатства за получаване на месечна стипендия, като подава всички предвидени документи в канцеларията на училището в определените срокове.

 14. Сроковете за подаване на документи за участие в класирането за получаване на месечни стипендии са, както следва: а) до 30 октомври за І-ви учебен срок; б) до 28 февруари за ІІ-ри учебен срок.
 15. Учениците нямат право на стипендия, когато:

а) Прекъснат обучението си или повторят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;

б) Имат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет – до заличаване на санкцията.

в) Допуснат над 5 бр. отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който се полага стипендията

ІV. Задължителни документи при кандидатстване за месечни стипендии:

 1. Заявление – декларация;

 2. Бележка за доход от трудови правоотношения, пенсии, детски надбавки, помощи;

 3. Декларация за безработен от бюрото по труда или собственоръчно написана бележка с текст, че за предоставяне на неверни факти, лицето носи отговорност по НК, нотариално заверена;

   4.Смъртен акт за починал/и родител/и;