ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „Н.Й.ВАПЦАРОВ”

гр.Сливница, ул.”Кирил и Методий”№4

e-mail:pgt_slivnitsa@abv.bg

e-mail: pgt_slivnitsa@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

ОЛЯ ЗАРЕВА

ДИРЕКТОР НА ПГТ

Н.Й.Вапцаров“

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

ЗА XI „А” КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ : код 5250201 „Автотранспортна техника”

ПРОФЕСИЯ: код 525020 „Монтьор на транспортна техника”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”

учебна година: 2021/2022

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на типовия учебен план на специалността с код 5250201 „Автотранспортна техника”, от професията с код 525020 „Монтьор на транспортна техника”, по рамкова програма ВВАРИАНТВ5, утвърден със Заповед № РД 09 – 5164/08.09.2017 година на министъра на образованието и науката. Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №14 от 19.08.2021 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол № 1 от 03.09.2021 г. и е утвърден със Заповед 644/07.09.2021 г. на директора.

Сливница, 2021 г.

 1. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Начало на учебната година – 15.09.2021 г.

I срок – 18 учебни седмици

II срок – 20 учебни седмици,

от които 2 седмици

за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД 09-1804 от 31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката график за учебната 2021/2022 година.

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2021/2022 г.:

18.05. 2022 г. – ДЗИ по български език и литература

20.05. 2022 г. – Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

14.06.2022 г. – изпит по БЕЛ от националното външно оценяване в края на Х кл.

16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на Х кл.

7 декември – Патронен празник на училището

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ:

XI а клас

учебна 2021/2022 година

Видове подготовка, учебни предмети/модули

Брой учебни седмици

Годишен брой часове

18

18

2

Седмичен брой

часове

1

2

3

4

5

6

Раздел А – задължителни учебни часове

I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Чужд език – Руски език

2

2

72

3.

Математика

2

2

72

4.

Гражданско образование

1

1

36

5.

Физическо възпитание и спорт

2

2

72

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията – Английски език

2

2

72

 

Общо за раздел А

12

12

432

Раздел Б – избираеми учебни часове

III.

Отраслова професионална подготовка

1.

Теория на професията

1.1.

Електроника

1

1

36

1.2.

Хидравлични и пневматични устройства

1

1

36

1.3.

Безопасност на движението по пътищата

1

1

36

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

Теория на професията

1.1.

Двигатели с вътрешно горене

1

2

54

1.2.

Автотранспортна техника

1

1

36

1.3.

Мехатронни системи в автотранспортната техника

2

2

72

1.4.

Експлоатация на автотранспортната техника

1

2

54

2.

Практика на професията

2.1.

Учебна практика

2.1.1.

Двигатели с вътрешно горене

3

3

108

2.1.2.

Обслужване и ремонт на автотранспортната техника

6

6

216

2.2.

Производствена практика

32

64

V.

Разширена професионална подготовка

1.

Теория на професията

1.1.

Безопасност на движението по пътищата

1

0

18

2.

Практика на професията

2.1.

Учебна практика

2.1.1.

Двигатели с вътрешно горене

2

1

54

VI.

Разширена подготовка

 

Общо за раздел Б

20

20

32

784

 

Общо за раздел А + раздел Б

32

32

32

1216

Раздел В – факултативни учебни часове

VII.

Допълнителна подготовка

0

0

0

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

32

32

1216

VІІІ.

Часове на основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО /по ваша преценка/

1.

Час на класа

1

1

36

2.

Модул за осъществяване на спортни дейности – футбол

1

1

36

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

  1. Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма „В” – вариант „В5“ и Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника”.

  2. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2021/2022 година.

  3. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.

  4. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за изучаване на съответните учебни предмети/модули за придобиване на училищна подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Автотранспортна техника“ от професия „Монтьор на транспортна техника” през учебната 2021/2022 година.

  5. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най-късно до 14.09.2021 година.

  6. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.

  7. В учебните часове за разширена професионална подготовка може да се включат за изучаване учебни предмети/модули с учебно съдържание, необходимо за придобиване на правоспособност.

  8. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да се използват и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището.

  9. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня.

  10. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

  11. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.