УТВЪРЖДАВАМ:

ЛИДИЯ ФРАНК

ДИРЕКТОР НА ПГТ

Н.Й.Вапцаров“

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

ЗА VІІІ „А” КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ : код 5250201 „Автотранспортна техника”

ПРОФЕСИЯ: код 525020 „Монтьор на транспортна техника”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”

учебна година: 2018/2019

форма на обучение: дневна

организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на типовия учебен план на специалността с код 5250201 „Автотранспортна техника”, от професията с код 525020 „Монтьор на транспортна техника”, по рамкова програма ВВАРИАНТВ5, утвърден със Заповед № РД 09 – 5164/08.09.2017 година на министъра на образованието и науката. Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №16 от 04.09.2018 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол № 1 от 04.09.2018 г. и е утвърден със Заповед № 659/05.09.2018 г. на директора.

Сливница, 2018 г.

 1. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Начало на учебната година – 15.09.2018 г.

I срок – 18 учебни седмици

II срок – 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед №РД09 – 1708 / 29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката график за учебната 2018/2019 година.

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2018/2019 г.:

21.05. 2019 г. – ДЗИ по Български език и литература

23.05. 2019 г. – Втори ДЗИ

7 декември – Патронен празник на училището

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ:

VІІІ а клас

учебна 2018/2019 година

Видове подготовка, учебни предмети/модули

Брой учебни седмици

Годишен брой часове

18

18

Седмичен брой

часове

1

2

3

4

5

Раздел А – задължителни учебни часове

I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

4

4

144

2.

Чужд език – Английски език

4

4

144

4.

Математика

3

3

108

5.

Информационни технологии

1

1

36

6.

История и цивилизации

2

2

72

7.

География и икономика

1

1

36

8.

Философия

1

1

36

10.

Биология и здравно образование

1

2

54

11.

Физика и астрономия

2

1

54

12.

Химия и опазване на околната среда

1

1

36

13.

Музика

1

0

18

14.

Изобразително изкуство

0

1

18

15.

Физическо възпитание и спорт

2

2

72

II.

Обща професионална подготовка

1.

Предприемачество

1

1

36

 

Общо за раздел А

24

24

864

Раздел Б – избираеми учебни часове

III.

Отраслова професионална подготовка

1.

Теория на професията

1.1.

Техническо чертане

1

1

36

IV.

Специфична професионална подготовка

V.

Разширена професионална подготовка

252

1.

Теория на професията

1.1.

Техническо чертане

2

2

72

1.2.

Материалознание

2

2

72

2.

Практика на професията

2.1.

Учебна практика

2.1.1.

Общопрофесионални умения

3

3

108

VI.

Разширена подготовка

 

Общо за раздел Б

8

8

288

 

Общо за раздел А + раздел Б

32

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

VII.

Допълнителна подготовка

0

0

0

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

VІІІ.

Часове на основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО /по ваша преценка/

1.

Час на класа

1

1

36

2.

Модул за осъществяване на спортни дейности – футбол

1

1

36

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

  1. Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма „В” – вариант „В5“ и Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника”.

  2. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2017/2018 година.

  3. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.

  4. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за изучаване на съответните учебни предмети/модули за придобиване на училищна подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Автотранспортна техника“ от професия „Монтьор на транспортна техника” през учебната 2017/2018 година.

  5. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най-късно до 14.09.2017 година.

  6. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.

  7. В учебните часове за разширена професионална подготовка може да се включат за изучаване учебни предмети/модули с учебно съдържание, необходимо за придобиване на правоспособност.

  8. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да се използват и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на учениците.

  9. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня.

  10. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

  11. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.