П Р И Л О Ж Е Н И Е

К Ъ М  У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н ОТ 2015/2016 г.

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА,
във връзка с направени изменения за учебната 2018/2019 година

КЛАС : XII а

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 525 МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,

КОРАБИ И ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

ПРОФЕСИЯ: 525010 ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛНОСТ: 5250101 АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

КЛАСОВЕ

І Х

2015/2016

Х

2016/2017

Х І

2017/2018

Х І І

2018/2019

Всичко учебни часове

БРОЙ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

18

18

18

18

18

18

18

13

В.ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ( ЗИП )

3

3

3

3

201

Български език и литература

2

2

62

Безопасност на движението по пътищата

1

1

31

Приложението е прието на ПС с Протокол № 16 от 04.09.2018 год. и е утвърдено със

Заповед № 658 от 05.09.2018 г. на директора на училището.

Съгласувал: …………………………………………

Вергиния Йорданова,

Старши експерт по професионално образование

гр.Сливница, 2018 година

ОДОБРЯВАМ:……………………………. УТВЪРЖДАВАМ:………………..

РОСИЦА ИВАНОВА, ЛИДИЯ ФРАНК,

НАЧАЛНИК НА РУО, ДИРЕКТОР

СОФИЯ-РЕГИОН

П Р И Л О Ж Е Н И Е

К Ъ М У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н ОТ 2016/2017 г.

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ВТОРА,
във връзка с направени изменения за учебната 2018/2019 година

КЛАС : XI а

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 525 МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,

КОРАБИ И ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

ПРОФЕСИЯ: 525020 МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛНОСТ: 5250201 АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

КЛАСОВЕ

І Х

2016/2017

Х

2017/2018

Х І

2018/2019

Х І І

2019/2020

Всичко учебни часове

БРОЙ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

18

18

18

18

18

18

18

13

В.ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ( ЗИП )

4

4

4

4

268

Български език и литература

2

2

72

Експлоатация на автотранспортната техника

2

2

72

Приложението е прието на ПС с Протокол № 16 от 04.09.2018 год. и е утвърдено със

Заповед № 658 от 05.09.2018 г. на директора на училището.

Съгласувал: …………………………………………

Вергиния Йорданова,

Старши експерт по професионално образование

гр.Сливница, 2018 година

ОДОБРЯВАМ:……………………………. УТВЪРЖДАВАМ:………………..

РОСИЦА ИВАНОВА, ЛИДИЯ ФРАНК,

НАЧАЛНИК НА РУО, ДИРЕКТОР

СОФИЯ-РЕГИОН

П Р И Л О Ж Е Н И Е

К Ъ М У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н ОТ 2016/2017 г.

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА,
във връзка с направени изменения за учебната 2018/2019 година

КЛАС : XI б

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 525 МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,

КОРАБИ И ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

ПРОФЕСИЯ: 525010 ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛНОСТ: 5250101 АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

КЛАСОВЕ

І Х

2016/2017

Х

2017/2018

Х І

2018/2019

Х І І

2019/2020

Всичко учебни часове

БРОЙ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

18

18

18

18

18

18

18

13

В.ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ( ЗИП )

3

3

3

3

201

Български език и литература

1

1

36

Автотранспортна техника

2

2

72

Приложението е прието на ПС с Протокол № 16 от 04.09.2018 год. и е утвърдено със

Заповед № 658 от 05.09.2018 г. на директора на училището.

Съгласувал: …………………………………………

Вергиния Йорданова,

Старши експерт по професионално образование

гр.Сливница, 2018 година